Till innehåll på sidan

Metodbeskrivning Avfallsindex för förbränning

Faktorprisindex för avfallshantering på förbränningsanläggningar

Syfte

Statistiska centralbyrån (SCB) tar på uppdrag av Avfall Sverige fram ett Avfallsindex för förbränning. Syftet är att mäta ändringar i kostnader för avfallshantering på förbränningsanläggningar. Avfallsindex för förbränning kan användas för justering av priser i olika typer av avtal.

Nya vikter 2021

Under 2020 har en översyn av beräkning av Avfallsindex för förbränning genomförts. Det har resulterat i en del förändringar i viktfördelningen mellan de olika kostnadsslagen. Översynen har genomförts i samarbete med Avfall Sverige. De nya vikterna gäller från och med april 2021. I tabellen nedan visas den nya viktfördelningen för Avfallsindex för förbränning fördelat på de ingående kostnadsslagen.

Huvudgrupper och vikter för Avfallsindex för förbränning

Kostnadsslag  Vikt 
Personalkostnader  31,6 %
Energiförbrukning 18,3 %
Slagg, flygaska 9,1 %
Materialkostnader  9,2 %
Reparation, underhåll 25,3 %
Administration/overhead 6,5 %
Avfallsindex för förbränning 100 %

Metod

Avfallsindex för förbränning är ett fastbasindex. Bastidpunkt är januari 2011. Ett fastbasindex uppskattar prisförändringar jämfört med bastidpunkten.

Avfallsindex för förbränning är också ett faktorprisindex, det vill säga ett inputindex. Input är de produktionsfaktorer som avfallshanteringen omfattar.

Enligt definitionen på ett faktorprisindex tas ingen hänsyn till produktivitetsutvecklingen som normalt har en fortgående kostnadsdämpande effekt på verksamheten. Det är för att i någon mån kompensera för produktivitetsutvecklingen som arbetslönerna beräknas utan löneglidning.

Underlaget till kostnadsbudgeten för indexserien har erhållits från ett antal förbränningsanläggningar runt om i Sverige.

Datainsamling och bearbetning

Från och med 2021 samlas uppgifter in till Avfallsindex för förbränning och resultat beräknas fyra ggr/år för månaderna januari, april, juli och oktober. Under åren 2011 fram till och med 2020 beräknades Avfallsindex för förbränning halvårsvis för januari och juli.. Uppgifterna ska avse förhållandena den 15:e i respektive månad. Vi presenterar resultatet normalt den 25:e i månaden efter respektive mätmånad.

Datainsamlingen är en kombination av total- och urvalsundersökning. Vissa uppgifter hämtas från andra undersökningar på SCB.

Urvalsundersökningen genomförs via företagsurval. Varuurvalen följer i aktuella fall representativa produkter för avfallshantering på förbränningsanläggningar.

Kvalitet

Det är vår uppfattning att undersökningen som helhet ger en för ändamålet god kvalitet.

Undersökningen omfattar alla väsentliga kostnadsslag för avfallshantering på förbränningsanläggningar.

Omvärldsförändringar gör det nödvändigt att viktsystemet ses över med jämna mellanrum, då felaktiga vikter kan leda till att kostnadsförändringarna över- eller underskattas. SCB rekommenderar att vikterna ses över minst vart femte år.

Nästan alla undersökningar idag är behäftade med bortfall. Bortfallet beror på att uppgiftslämnare inte alls eller för sent lämnar in uppgifter till undersökningen. Vår erfarenhet från denna och liknande undersökningar, är att bortfallet är begränsat och inte har negativ inverkan på skattningen.

Bakgrund

Avfall Sverige är den svenska intresse- och branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning, där bred kompetens inom avfallsområdet finns samlad.

Avfall Sverige behärskar hela avfallskedjan. Från insamling och transport till behandling i form av kompostering och rötning, förbränning och deponering. Men även inom frågor som rör juridik och information.

Det har bland Avfall Sveriges medlemmar funnits intresse om att inrätta index för avfallsbehandling genom förbränning. Vid avtal som ingås har tidigare andra index använts, exempelvis renhållningsindex eller KPI, eller så har inget index använts.

Frågor om metodbeskrivningen

Stefan Pettersson

Telefon
010-479 42 63
E-post
stefan.pettersson@scb.se