Till innehåll på sidan

Metodbeskrivning Bevakningsindex

Bevakningsindex mäter kostnads­för­änd­ringar för bevak­nings­tjänster. Modellen har tagits fram i sam­arbete med Säkerhetsföretagen.

Syfte

Statistiska centralbyrån (SCB) tar på uppdrag av Säkerhetsföretagen fram ett index. Syftet är att mäta ändringar i kostnader för bevakningstjänster. Bevakningsindex kan användas för justering av priser i olika typer av avtal. 

Metod

Bevakningsindex är ett fastbasindex. Bastidpunkt är oktober 2008. Ett fastbasindex uppskattar prisförändringar jämfört med bastidpunkten. 

Bevakningsindex är också ett faktorprisindex, det vill säga ett inputindex. Input är de produktionsfaktorer som bevakningstjänsten omfattar. 

Enligt definitionen på ett faktorprisindex tar SCB ingen hänsyn till produktivitetsutvecklingen som normalt har en fortgående kostnadsdämpande effekt på verksamheten. Det är för att i någon mån kompensera för produktivitetsutvecklingen som arbetslönerna beräknas utan löneglidning. Underlaget till kostnadsbudgeten för indexserien har erhållits från Sweguards medlemsföretag.

Datainsamling och bearbetning

SCB samlar från och med juni 2016 in uppgifter till Bevakningsindex fyra gånger per år, i januari, april, juni och oktober. Uppgifterna ska avse förhållandena den 1:a i respektive månad. Presentation av resultatet görs normalt i slutet av respektive mätmånad. Fram till april 2016 beräknades Bevakningsindex för månaderna april och oktober. 

Datainsamlingen är en kombination av total- och urvalsundersökning. Vissa uppgifter hämtas från andra undersökningar på SCB. 

Urvalsundersökningen genomförs via företagsurval. Varuurvalen följer i aktuella fall representativa produkter för bevakningstjänster.

Kvalitet

Det är vår uppfattning att undersökningen som helhet ger en för ändamålet god kvalitet.

Undersökningen omfattar alla väsentliga kostnadsslag för bevakningstjänster.

Omvärldsförändringar gör det nödvändigt att viktsystemet ses över med jämna mellanrum, då felaktiga vikter kan leda till att kostnadsförändringarna över- eller underskattas. SCB rekommenderar att vikterna ses över minst vart femte år.

Nästan alla undersökningar idag är behäftade med bortfall. Bortfallet beror på att uppgiftslämnare inte alls eller för sent lämnar in uppgifter till undersökningen. Vår erfarenhet från denna och liknande undersökningar, är att bortfallet är begränsat och inte har negativ inverkan på skattningen.

Bakgrund

Säkerhetsföretagen bildades i januari 2017 och är ett fristående förbund inom Transportföretagen. De har cirka 110 medlemsföretag med omkring 18 000 anställda. Företagen är verksamma inom säkerhets- och bevakningsbranschen och utför en rad säkerhetsrelaterade tjänster.

Frågor om metodbeskrivningen

Jana Kaarto

Telefon
010-479 45 93
E-post
jana.kaarto@scb.se

Stefan Pettersson

Telefon
010-479 42 63
E-post
stefan.pettersson@scb.se