Till innehåll på sidan

Byggkostnadsindex för byggnader (BKI)

Ett Byggkostnadsindex mäter prisutveck­lingen för en verksam­hets olika produk­tions­faktorer. Index­utveck­lingen för de olika produk­tions­faktorerna vägs samman till ett total­index med den andel de utgör av total­kostnaden.

Byggkostnadsindex för bygg­nads­verk­sam­heten mäter föränd­ringen av entre­prenörens kostnad respektive bygg­herre­kostnaden. De olika kostnads­faktorerna är: material, arbets­löner, maskiner, trans­porter och omkost­nader samt bygg­herre­kostnaden. I bygg­herre­kostnaden ingår kost­nader för räntor, lag­fart, projekt­ering etc.

Byggkostnadsindex (BKI)

Användning

Byggkostnadsindex används för samhälls­ekonomisk såväl som före­tags­ekonomisk analys. Exempel på hur index används är; som deflator vid omräk­ning av värde­belopp från löpande till fast penning­värde; under­lag till beräk­ning av Jord­bruks­verkets produk­tions­medelindex; beräk­nings­underlag för försäk­rings­bolag med mera. Byggkostnadsindex beräknas i fem olika varianter:

BKI för flerbostadshus

Byggkostnadsindex för flerbostads­hus beräknas i två varianter, en där löne­glid­ningen ingår och en där endast avtals­enliga löne­föränd­ringar beaktas. I Byggkostnadsindex inklusive löne­glid­ning beaktas även moms­änd­ringar. Bidrag som invester­ings­bidraget beaktas ej. Basår 2015=100 och 1968=100. Byggkostnadsindex exklusive löne­glid­ning beräknas månads­vis, medan Byggkostnadsindex inklusive löne­glid­ning beräknas kvartalsvis.

BKI för gruppbyggda småhus

Byggkostnadsindex för gruppbyggda småhus beräknas liksom för fler­bostads­hus i två varianter, inklusive och exklusive löne­glid­ning. Basår 2015=100 och 1968=100.

BKI för jordbruksbyggnader

Byggkostnadsindex för jordbruks­byggnader beräknas månads­vis exklusive löne­glid­ning och mer­värdes­skatt. Basår 2015=100 och 1980=100.

Kontakt

Jonas Jonsson

Telefon
010-479 40 65
E-post
jonas.jonsson@scb.se