Till innehåll på sidan

Byggnadsprisindex (BPI)

Byggnadsprisindex mäter prisförändringar från ett byggherreperspektiv när det gäller uppförande bostadshus, rensat från kvalitetsförändringar och regionala skillnader.

Det är priset för den färdiga produkten som mäts, det vill säga priset inkluderar vinst och produktivitet.

Byggnadspriset utgörs av kostnader för byggnadsarbeten, anslutningsavgifter för till exempel el och fjärrvärme eller naturgas, kabel-tv och bredband. Priset inkluderar även byggherrekostnader, såsom kostnader för administration, projekteringskostnader, räntekostnader och mervärdesskatt.

BPI inkluderar mervärdesskatt. Beräkning och redovisning sker på webbplatsen en gång per år.

Byggnadsprisindex (BPI)

Det finns en BPI-serie med avdrag för bidrag med basår 1968=100 (redovisas årsvis och kvartalsvis). Det finns även en BPI-serie utan avdrag för bidrag med basår 1992=100 (redovisas årsvis).

Byggnadsprisindex (BPI) beräknas för två olika typer:

 • BPI för flerbostadshus
 • BPI för gruppbyggda småhus.

Användning

Statistikens användare är främst:

 • Finansdepartementet och Miljödepartementet. De använder statistiken
  för uppföljning av kostnadsutvecklingen för nyproduktion av bostäder. Därmed kan de belysa och utvärdera effekterna av den förda bostadspolitiken.
 • Konjunkturinstitutet för beräkningar av investeringar i bostäder samt
  för investeringsprognoser.
 • Boverket för uppföljning av kostnadsutvecklingen och för utvärdering
  av effekterna av den förda bostadspolitiken samt för prognosarbete.
 • Statliga utredningar för studier av bostadsproduktionens förändring och
  utveckling på längre sikt.
 • Nationalräkenskaperna för beräkningar av investeringar i bostäder.
 • Forskning.

Kontakt

Tommy Lindkvist

Telefon
010-479 47 26
E-post
tommy.lindkvist@scb.se