Till innehåll på sidan

Byggproduktionsindex

Byggproduktionsindex mäter förändringen i den ekonomiska aktiviteten inom bygg­industrin. Det beräknas månads­vis enligt SNI 2007 med basår 2010=100.

Indexet presenteras i faktiska, kalender­korri­gerade, säsong­rensade samt trend­skattade index­tal. Det publiceras på webbplatsen i samband med statistiken för Produktionsvärdesindex.

Produktionsvärdesindex

Användning

Statistiken kan användas av myndig­heter, enskilda företag och organisa­tioner för bransch­studier, marknads­analyser och konjunk­tur­bedöm­ningar. Viktiga användare är Riks­banken, Kon­jun­ktur­insti­tutet, EU:s statistik­organ Eurostat samt Europeiska Centralbanken ECB. Även bransch‑ och arbets­givar­organisa­tioner kan vara potentiella användare.

Inom SCB används uppgifter om bygg­produk­tionen som under­lag för avstäm­ningar i National­räken­skapernas kvartals­visa beräk­ningar av Brutto­national­produkten (BNP).

Kontakt

Anton Hammarstedt

Telefon
010-479 42 28
E-post
anton.hammarstedt@scb.se