Till innehåll på sidan

Metodbeskrivning Fastighetsserviceindex

Faktorprisindex för fastighetsservicearbeten

Syfte

Statistiska centralbyrån (SCB) tar på uppdrag av Fastighetsentreprenörerna fram ett Fastighetsserviceindex. Syftet är att mäta ändringar i kostnader för fastighetsservicetjänster. Fastighetsserviceindex kan användas för justering av priser i olika typer av avtal.

Metod

Fastighetsserviceindex är ett fastbasindex. Bastidpunkt är oktober 2012. Ett fastbasindex uppskattar prisförändringar jämfört med bastidpunkten. Fastighetsserviceindex är också ett faktorprisindex, det vill säga ett inputindex. Input är de produktionsfaktorer som fastighetsservicetjänsten omfattar.

Enligt definitionen på ett faktorprisindex tar man ingen hänsyn till produktivitetsutvecklingen som normalt har en fortgående kostnadsdämpande effekt på verksamheten. Det är för att i någon mån kompensera för produktivitetsutvecklingen som SCB beräknar arbetslönerna utan löneglidning. Underlaget till kostnadsbudgeten för indexserien kommer från Fastighetsentreprenörernas medlemsföretag.

Datainsamling och bearbetning

SCB samlar in uppgifter till Fastighetsserviceindex i oktober varjer år. Uppgifterna ska avse förhållandena den 1:a oktober. Presentation av resultatet görs normalt första veckan i november. Datainsamlingen är en kombination av total- och urvalsundersökning. Vissa uppgifter hämtas från andra undersökningar på SCB. Urvalsundersökningen genomförs via företagsurval. Varuurvalen följer i aktuella fall representativa produkter för fastighetsservicetjänster.

Kvalitet

Det är vår uppfattning att undersökningen som helhet ger en för ändamålet god kvalitet. Undersökningen omfattar alla väsentliga kostnadsslag för fastighetsservicetjänster.

Omvärldsförändringar gör det nödvändigt att se över viktsystemet med jämna mellanrum, då felaktiga vikter kan leda till att kostnadsförändringarna över- eller underskattas. SCB rekommenderar att vikterna ses över minst vart femte år. Den sen senaste översynen ägde rum 2017.

Nästan alla undersökningar idag är behäftade med bortfall. Bortfallet beror på att uppgiftslämnare inte alls eller för sent lämnar in uppgifter till undersökningen. Vår erfarenhet från denna och liknande undersökningar, är att bortfallet är begränsat och inte har negativ inverkan på skattningen.

Huvudgrupper och vikter för Fastighetsserviceindex

Kostnadsslag Vikt
Personalkostnader 71,8 %
Maskiner 2,0 %
Arbetskläder/skyddsutrustning 1,1 %
Lokaler 5,4 %
Bilkostnad exkl. drivmedel 7,6 %
Drivmedel 2,2 %
Administration/overhead 9,9 %
Fastighetsserviceindex 100,0 %

Bakgrund

Fastighetsentreprenörerna är en förening för entreprenörer och entreprenörsbolag inom Facilities Management, Fastighetsförvaltning och Fastighetsdrift.

Föreningen har till ändamål att:

  • Främja på entreprenad driven professionell fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster med fastighetskunnande i botten.
  • Bevaka medlemmarnas intressen gentemot myndigheter och omvärld.
  • Vara ett forum för branschens representanter för att träffas och utbyta erfarenheter.
  • Delta i utvecklingen av Aff (Avtal för fastighetsförvaltning).
  • Främja yrkesval och utbildning till gagn för branschens utveckling.

Det finns bland Fastighetsentreprenörernas ett behov av detta branschanpassade index för fastighetsservicetjänster. Vid avtal som ingås har tidigare andra index använts exempelvis Arbetskostnadsindex, Konsumentprisindex eller Saneringsindex, eller så har inget index använts.

Frågor om metodbeskrivningen

Stefan Pettersson

Telefon
010-479 42 63
E-post
stefan.pettersson@scb.se

Jonas Jonsson

Telefon
010-479 40 65
E-post
jonas.jonsson@scb.se