Till innehåll på sidan

Metodbeskrivning Gatubelysningsindex

Faktorprisindex för gatubelysningsarbeten

Syfte

Statistiska centralbyrån (SCB) tar på uppdrag av Gatu- och fastighetskontoret i Stockholm (GFK) fram ett Gatubelysningsindex. Syftet är att mäta förändringar i kostnaderna för gatubelysningsarbeten. Gatubelysningsindex kan användas för justering av priser i olika typer av avtal. Gatubelysningsindex har augusti 2002 som basmånad. Från och med maj 2004 räknas nya värden fram månadsvis.

Huvudgrupper och vikter för Gatubelysningsindex med jordarbeten

Kostnadsslag  Vikt
Arbetslöner  30 %
Tjänstemannalöner  15 %
Maskiner  35 %
Transporter  5 %
Övriga kostnader 5 %
Jordarbeten  10 %
Gatubelysningsindex  100 %

 

Gatubelysningsindex utan jordarbeten

Kostnadsslag Vikt
Arbetslöner 35 %
Tjänstemannalöner  20 %
Maskiner  35 %
Transporter  5 %
Övriga kostnader 5 %
Gatubelysningsindex  100 %

Metod

Gatubelysningsindex är ett fastbasindex. Det finns i två varianter. Ett index inkluderar jordarbeten och ett index exkluderar jordarbeten. Bastidpunkt är augusti 2002. Ett fastbasindex uppskattar prisförändringar jämfört med bastidpunkten.

Gatubelysningsindex är också en faktorprisindex, det vill säga ett inputindex. Input är de produktionsfaktorer som gatubelysningsentreprenaden omfattar. Produktionsfaktorerna indelas i följande kostnadsslag: löner, maskiner, transporter och övriga kostnader. Ett av indexen inkluderar även jordarbeten, se tabellerna ovan. Det är de sammanvägda kostnadsförändringarna som uppskattar prisförändringen.

Enligt definitionen på ett faktorprisindex tas ingen hänsyn till produktivitetsutvecklingen som normalt har en fortgående kostnadsdämpande effekt på verksamheten. Det är för att i någon mån kompensera för produktivitetsutvecklingen som arbetslönerna beräknas utan löneglidning. Underlaget till kostnadsbudgeten för indexserien har erhållits från GFK samt några entreprenörer.

Datainsamling och bearbetning

Vi samlar in uppgifter till Gatubelysningsindex månadsvis. Uppgifterna ska avse förhållandena den 15:e i respektive månad. Presentation av resultatet görs den 15:e i månaden efter mätmånad. Index för juni och juli redovisas samtidigt omkring den 15:e augusti.

Datainsamlingen är en kombination av total- och urvalsundersökning. Vissa uppgifter hämtas från andra undersökningar på SCB.

Urvalsundersökningen genomförs via företagsurval. Varuurvalen följer i aktuella fall representativa produkter för gatubelysningsarbeten.

Kvalitet

Det är vår uppfattning att undersökningen som helhet ger en för ändamålet godtagbar kvalitet.

Undersökningen omfattar alla väsentliga kostnadsslag för gatubelysningsarbeten.

En osäkerhet är vikterna, det vill säga de olika produktionsfaktorernas kostnadsandelar. Felaktiga vikter kan leda till att kostnadsförändringarna över- eller underskattas. Det är därför nödvändigt att viktsystemet ses över med jämna mellanrum.

Nästan alla undersökningar idag är behäftade med bortfall. Bortfallet beror på att uppgiftslämnare inte alls eller försent lämnar in uppgifter till undersökningen. Vår erfarenhet från denna och liknande undersökningar, är att bortfallet är begränsat och inte har negativ inverkan på skattningen.

Bakgrund

Belysningsanläggningen för utomhusbelysning i Stockholms Stad består av cirka 140 000 ljuspunkter med tillhörande armaturer och stolpar samt många mil jordkabel. För att sköta belysningsanläggningen handlar Gatu- och fastighetskontoret i Stockholm (GFK) upp entreprenadarbeten för att byta ut gammal anläggning. Det handlar om markentreprenader och elinstallationsarbeten. Tidigare har det saknats ett skräddarsytt index för denna typ av arbeten.

Frågor om metodbeskrivningen

Stefan Pettersson

Telefon
010-479 42 63
E-post
stefan.pettersson@scb.se