Till innehåll på sidan

Volymindex för varuexport och varuimport

Volymindex för Sveriges varuexport och varuimport beräknas kvartalsvis och visar värdeutvecklingen i fasta priser. Indexen är ett kedjeindex med basår 2015=100.

Statistiken baseras på export och import av varor i löpande priser som deflateras med export- eller importprisindex. Volymindex finns för total varuexport och varuimport samt ett antal varugrupper enligt nomenklaturen SPIN 2015 och SITC.

Publiceringen sker på scb.se omkring 57 dagar efter referensmånadens slut och samtidigt som publiceringen av utrikeshandel med varor i löpande priser.

Utrikeshandel med varor

Användning

Statistiken används bland annat för bedömningar, prognoser och beslut inom handelspolitik och ekonomisk politik. Den ingår också som underlag till Nationalräkenskaperna.

Kontakt

Marie George

Telefon
010 479 50 01
E-post
marie.george@scb.se

Maria Rodriguez Hjalmarsson

Telefon
010-479 45 41
E-post
maria.rodriguezhjalmarsson@scb.se