Till innehåll på sidan

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP)

Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats av EU:s statistikorgan Eurostat i samarbete med de olika EU-ländernas statistikmyndigheter. Måttet är specifikt utformat för att mäta inflationen på ett harmoniserat sätt i alla EU:s medlemsländer.

HIKP har framförallt följande användningsområden:

 • Målvariabel för ECB:s penningpolitik
 • Internationellt jämförbart mått på inflation
 • Underlag för utvärdering av konvergenskriteriet avseende prisstabilitet. 

Det är samma prismaterial som ligger till grund för HIKP i Sverige som för KPI och andra prisindex SCB beräknar. Måttet publiceras av SCB månadsvis i samband publiceringen av KPI. HIKP finns från 1995 och framåt, med 2015 som basår.

Konsumentprisindex (KPI)

HIKP för alla EU-länder plus Island, Norge, Schweiz och Storbritannien publiceras även månadsvis av Eurostat efter att de enskilda länderna skickat in sina respektive index. HIKP för EU och EMU beräknas av Eurostat som en sammanvägning av de olika länderna. 

Regelverk

En skillnad mellan HIKP och KPI rör ansvaret för indexberäkningarna.  Beräkningsreglerna för HIKP regleras i EU-förordningar och andra kompletterande dokument på EU-nivå såsom ”Guidelines” och ”Standards”.

Grunderna till HIKP fastslogs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2494/95 i oktober 1995. Från 2016 gäller förordning nr 2016/792, däri en gemensam ram för utveckling, framställning och spridning fastställs både av HIKP och av ett bostadsprisindex på unions- och nationell nivå.   

Teoretisk utgångspunkt

Vad skall ett index för konsumentpriser mäta? Två tankeskolor brukar nämnas i samband med detta.
Den ena anknyter till den ekonomiska teorin för levnadskostnadsindex (cost-of-living index):

 • Den är i grund och botten en kostnadsansats. Konsumentprisindex bör mäta den påverkan prisförändringar har på hushållens kostnader.
 • Sveriges KPI är konstruerat utifrån det synsättet.
 • Det betyder att Sveriges KPI siktar mot att följa prisutvecklingen för en konstant konsumtionsstandard. 

Den andra skolan benämns ibland fastkorgsindex: 

 • prisändringar för aktuella transaktioner.
 • Index ska inte påverkas av att konsumenterna ändrar sitt beteende då de anpassar sin konsumtion till relativprisändringar.
 • HIKP är konstruerat utifrån det synsättet.
 • Det betyder att HIKP istället siktar mot att följa prisutvecklingen för en konstant konsumtionsstruktur.

Att KPI lutar sig emot teorin med levnadskostnadsindex och HIKP mot fastkorgsindex, som ofta benämns som inflationsindex, kan motiveras utifrån de mål och syften som har formulerats för måtten. De olika teoretiska utgångspunkterna föreskrivs i regelverken och deras förarbeten och har implikationer både på val av indexkonstruktion och på vilka produkter som ingår i måtten.

Täckning

Täckningen av produkter skiljer sig något mellan HIKP och KPI, även om skillnaden har minskat successivt med tiden. Den huvudsakliga anledningen till att täckningen skiljer sig är en tolkning av den vägledande principen för HIKP; att endast följa prisutvecklingen i aktuella transaktioner.

Det innebär att historiska priser och kalkylmässiga poster av olika slag ratas. Konsekvensen är framförallt en betydligt mindre boendepost i HIKP jämfört med KPI (och även jämfört mot KPIF).

KPI täcker följande produkter men inte HIKP:

Kapitaldelen av boende betraktas som imputerad hyra och utelämnas därför huvudsakligen, det innebär att följande delposter inte ingår i HIKP (vikt i KPI från 2017 inom parantes):

 • Räntekostnader egna hem (2,6 procent)
 • Räntekostnader bostadsrätter (1,0 procent)
 • Månadsavgift bostadsrätter (2,7 procent)
 • Avskrivningar egna hem (2.2 procent)
 • Fastighetsskatt (0.7 procent)
 • Villaförsäkring (0.4 procent).

Dessutom ingår inte Lotterier med mera i HIKP som har en vikt på cirka 1.2 procent i KPI.

HIKP täcker följande produkter men inte KPI:

 • Sjukhusvård (0.2 procent av HIKP)
 • Fondtjänster (1,3 procent av HIKP).

Indexberäkning

När ett första index beräknas utifrån prismaterialet i både KPI och HIKP används samma grundläggande indexformel. Det är Jevon’s indexformel, kvoten av geometriska medelvärden av priser i en aktuell månad och en basmånad. Metoden för att beräkna indextal i HIKP när undergrupper aggregeras till huvudgrupper och sedan till ett totalt index skiljer sig i viss mån från den i KPI.

Liksom KPI är HIKP ett kedjeindex med årslänkar. Här mäter dock länkarna prisutvecklingen från december ett år till december året efter, för en indexkorg som svarar mot ett tidigare års konsumtion. För en mer utförlig beskrivning av indexberäkningarna i HIKP och KPI, se senaste dokumentation om statistikens framtagning: 

Dokumentation för Konsumentprisindex (KPI)

Kontakt

Emanuel Carlsson

Telefon
010-479 48 11
E-post
emanuel.carlsson@scb.se