Till innehåll på sidan

KPI med fast ränta (KPIF)

KPI med fast ränta (KPIF) är ett mått på underliggande inflation och syftar till att ta bort effekten av förändrade räntesatser från KPI.

I juli 2008 började SCB, på uppdrag av Sveriges Riksbank, beräkna ytterligare ett mått på underliggande inflation. Detta mått går under benämningen KPIF (KPI med fast ränta) och syftar till att ta bort effekten av förändrade räntesatser från KPI. Från 2018 ingår KPIF i Sveriges officiella statistik. KPIF ersatte KPI som målvariabel för Riksbankens inflationsmål från september 2017. 

I KPI finns två index för räntekostnader, ett för småhus med äganderätt och ett för bostadsrätter. Respektive räntekostandsindex består i sin tur av två delar: ett index för räntesatser som multipliceras med ett index för kapitalstockens utveckling. Med kapitalstock menas här hushållens nedlagda kapital räknat till anskaffningspris, såväl lånat kapital som eget, på småhus respektive bostadsrätter.

I KPIF räknas endast effekten av förändrade räntesatser bort, medan index för kapitalstocken fortsätter att påverka på samma sätt som i KPI.
KPIF publiceras månadsvis i regel runt 10-14 dagar in på nästkommande månad efter redovisningsmånaden:

Konsumentprisindex (KPI)

Detaljerad beskrivning av KPIF-måtten (pdf)

Användning

KPIF är Riksbankens målvariabel för inflationen och används av Riksbanken som underlag för penningpolitiska beslut. 

Kontakt

Kamala Krishnan

Telefon
010-479 44 81
E-post
kamala.krishnan@scb.se