Till innehåll på sidan

Arbetskostnadsindex (AKI)

Arbetskostnadsindex (AKI) är ett index över arbets­kostnader. Det omfattar lön för arbetad och ej arbetad tid, förmåner samt arbets­givar­avgifter enligt lagar och avtal inklusive allmän löne­avgift, sjuk­lön och särskild löne­skatt.

Basmånad är januari 2008=100.

Indexet publiceras månadsvis där preliminära siffror publiceras cirka två månader efter referens­månaden och definitiva indextal 12 månader efter den preliminära publiceringen. Skill­naden mellan preliminära och definitiva indextal är att de senare i vissa fall inne­håller nytill­komna upp­gifter från företag och även upp­gifter om eventuellt retro­aktivt utbetalda löner. Dessutom byts prognoserna för arbets­givar­avgifter ut mot utfall.

Indexet delas upp i två olika typer:

  • Arbetskostnadsindex för arbetare inom privat sektor
  • Arbetskostnadsindex för tjänstemän inom privat sektor.

Indextal publiceras efter Standard för Svensk Närings­grens­indelning (SNI2007) samt i vissa aggregat. Statistiken publiceras på webbplatsen: 

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI)

Användning

Arbetskostnadsindex används främst till index­reglering i avtal som inne­fattar arbets­kostnader.

Detta index är inte officiell statistik utan en upp­drags­finans­ierad produkt som avtalas på årsbasis.

Kontakt

Per Åslund

Telefon
010-479 67 61
E-post
per.aslund@scb.se