Till innehåll på sidan

Labour Cost Index (LCI)

LCI är ett index över arbets­kostnader. Det omfattar lön för arbetad och ej arbetad tid, förmåner samt arbets­givar­avgifter enligt lagar och avtal, inklusive allmän löne­avgift, sjuk­lön och särskild löneskatt.

Indextal publiceras kvartalsvis som både preliminär och definitiv serie. Preliminär serie utkommer cirka 80 dagar efter referens­kvartalets slut och Definitiv serie 12 månader därefter. Skill­naden mellan preliminära och definitiva indextal är att de senare i vissa fall inne­håller nytill­komna upp­gifter från företag och även upp­gifter om eventuellt retro­aktivt utbetalda löner. Dessutom byts prognoserna för arbets­givar­avgifter ut mot utfall.

Indexet är uppdelat efter arbetare respektive tjänste­män. Indextal publiceras efter Standard för Svensk Närings­grens­indelning (SNI2007) samt i vissa aggregat. Basår är 2008=100.

Användning

Indexet användningsområde är som makro­indikator av föränd­ringar i arbets­kostnader och index­reglering i avtal.

Övrigt

LCI som publiceras på scb.se är en variant av serien med samma namn som levereras till och publiceras av Eurostat. Skill­naden mellan serierna är att den av SCB publicerade serien är uppdelad efter arbetare och tjänste­män, inne­fattar endast privat sektor och exkluderar bonusar.

Labour Cost Index (LCI)

Skillnader gentemot Arbetskostnads­index (AKI)

AKI och LCI är snarlika, men med vissa viktiga skill­nader. 

  • LCI publiceras kvartalsvis och AKI månadsvis.
  • LCI ingår i Sveriges Officiella Statistik (SOS) och AKI är en upp­drags­produkt som avtalas årsvis.
  • För LCI ligger timkostnad till grund för indexberäkning, för AKI timkostnad respektive månadskostnad.
  • För LCI modellberäknas företag med färre än 5 anställda, för AKI ingår inte företag med färre än 5 anställda

Kontakt

Per Åslund

Telefon
010-479 67 61
E-post
per.aslund@scb.se