Till innehåll på sidan

Löneindex för arbetad tid (LÖI)

Lönekostnadsindex (LÖI) är ett index över löne­kostnader för arbetad tid. Indexet beräknas för samma grupper som Arbets­kostnads­index (AKI), och publiceras med samma period­icitet som AKI.

Preliminära indextal publiceras på webbplatsen cirka 2 månader efter referens­månaden och definitiva indextal 12 månader efter den preliminära publiceringen. Basmånad är januari 2008=100.

Följande löneindex finns:

  • Löneindex för arbetad tid för arbetare inom privat sektor
  • Löneindex för tjänstemän inom privat sektor.

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI)

Användning

LÖI kan användas om man i indexform vill följa löne­utveck­lingen för Konjunk­tur­statistiken för privat sektor.

Kontakt

Per Åslund

Telefon
010-479 67 61
E-post
per.aslund@scb.se