Till innehåll på sidan

Detaljhandelsindex (DHI)

Detaljhandelsindex (DHI) redovisar detalj­handelns omsätt­nings­utveck­ling. DHI beräknas månads­vis enligt SNI2007 med basår 2015=100.

Omsätt­ningen mäts inklusive moms och exklusive export. Redo­vis­ning sker i löpande och fasta priser samt i kalender­korri­gerade, säsong­rensade och trend­skattade indextal. Under­sök­ningen genom­förs till­sammans med HUI Research:

Omsättning inom tjänstesektorn

Användning

Undersökningen är en av de främsta källorna när det gäller att beräkna den privata konsum­tionen i Brutto­national­produkten (BNP). Resultaten av under­sök­ningen används även flitigt av olika bransch­organisa­tioner, forskare, Kon­junk­tur­institutet, banker, företag med flera för att kunna följa utveck­lingen inom olika detalj­handels­branscher.

Kontakt