Till innehåll på sidan

Index för industrins omsättning

Statistiken visar månadsvis utvecklingen av omsättningen inom industrin, totalt och uppdelat på branscher. Industrins omsättning finns både som ett volymindex och som ett index i löpande priser med startår 2000.

Indexen beräknas månadsvis enligt SNI 2007 med basår 2015=100. Volymindexet baseras på uppgifter i fasta priser och presenteras i både faktiska och säsongrensade indextal.

Industrins omsättning korrigeras för kalendereffekter av antal helg- och arbetsdagar under perioden samt justeras för säsongseffekter för att användaren ska kunna göra en rättvis bedömning av förändringen mellan två perioder.

Industrins omsättning presenteras i faktiska, kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade indextal. Indexet publiceras omkring en månad plus fem dagar efter referensmånadens slut. Indexet publiceras samtidigt som Industriproduktionsindex (IPI) som mäter produktionen inom industrin:

Industrins orderingång och omsättning

Industriproduktionsindex (IPI)

Användning

Statistiken används av myndigheter, enskilda företag och organisationer för branschstudier, marknadsanalyser och konjunkturbedömningar.

Kontakt