Till innehåll på sidan

Industriproduktionsindex (IPI)

Statistiken visar månadsvis förändringen i produktionen inom industrin, totalt och uppdelat på branscher, när det gäller förädlingsvärdevolymer. Industriproduktionsindex är ett volymindex med startår 2000.

Indexet beräknas månadsvis enligt SNI 2007 med referensår 2015=100.

Industriproduktionsindex korrigeras för kalendereffekter av antal helg- och arbetsdagar under perioden och justeras för säsongseffekter för att användaren ska kunna göra en rättvis bedömning av förändringen mellan två perioder.

Indexet presenteras i faktiska, kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade indextal. Det publiceras omkring en månad plus fem dagar efter referensmånadens slut och samtidigt som Industrins orderingång och omsättning.

Industriproduktionsindex

Användning

Statistiken används av myndigheter, enskilda företag och organisationer för branschstudier, marknadsanalyser och konjunkturbedömningar.

Kontakt