Till innehåll på sidan

Metodbeskrivning för Taxi-index för anropsstyrd trafik

Faktorprisindex för kostnader inom taxi

Syfte

SCB tar på uppdrag av Svenska Taxiförbundet fram Taxi-index för anropsstyrd trafik. Syftet är att mäta ändringar i kostnader för taxiverksamhet. Taxi-index för anropsstyrd trafik kan användas för justering av priser i olika typer av avtal.

Syftet med den nya indexserien är inte att skapa lönsamhet för endera parten, indirekt på den andra partens bekostnad. Syftet är att skapa en fungerande marknad där index skall möjliggöra långvariga prisöverenskommelser. Långsiktighet är bra för att stimulera investeringar i såväl maskiner som mänskligt kapital.

Metod

Taxi-index för anropsstyrd trafik är en fastbasindex. Bastidpunkt är januari 2016. En fastbasindex uppskattar prisförändringar jämfört med bastidpunkten. Taxi-index för anropsstyrd trafik är också en faktorprisindex, det vill säga en inputindex. Input är de produktionsfaktorer som taxiverksamheten omfattar. Produktionsfaktorerna kan grovt indelas i undergrupperna fordon, personal och administration. Till produktionsfaktorerna knyter man kostnader. Det är de sammanvägda förändringarna av kostnaderna som uppskattar prisförändringen.

Produktionskostnaderna delas upp i sju huvudgrupper enligt tabellen nedan. Huvudgrupperna delas i sin tur upp i undergrupper.

Huvudgrupper och vikter för Taxi-index för anropsstyrd trafik

Kostnadsslag Vikt
Rullkostnader 13,6%
Trafikpersonalkostnader 59,1%
Fasta fordonskostnader 2,4%
Värdeminskning 6,4%
Räntekostnader 0,5%
Administrativa kostnader 2,7%
Organisationskostnader 15,3%
Taxi-index för anropsstyrd trafik 100%

Datainsamling och bearbetning

Uppgifter till Taxi-index för anropsstyrd trafik insamlas fyra gånger per år. Uppgifterna skall avse förhållandena den första i månaderna januari, april, juli och oktober. Presentation av resultatet görs i slutet av dessa månader.

Datainsamlingen är en kombination av total- och urvalsundersökning. Vissa uppgifter hämtas från andra undersökningar på SCB.

Där det är möjligt gör vi en central prisinsamling. På detta sätt får vi en totalundersökning av vissa variabler.

Urvalsundersökningen genomförs via företagsurval. Varuurvalen är en kombination av sannolikhetsurval och mer traditionella representantvaruurval.

Kvalitet

Det är vår uppfattning att undersökningen som helhet ger en för ändamålet godtagbar kvalitet.

Undersökningen omfattar alla väsentliga kostnadsslag för taxiverksamheten.

En svaghet är vikterna, de olika produktionsfaktorernas kostnadsandelar. En viktrevision ägde rum 2015 och bör göras med jämna mellanrum i dialog med utförare och beställare. Felaktiga vikter kan leda till att kostnadsförändringarna över- eller underskattas.

Nästan alla undersökningar idag är behäftade med bortfall. Bortfallet beror på att uppgiftslämnare inte alls eller försent lämnar in uppgifter till undersökningen. Vår erfarenhet från liknande undersökningar är att bortfallet är begränsat och inte kommer att ha negativ inverkan på skattningen.

Önskar du ytterligare information om Taxi-index för anropsstyrd trafik kontakta SCB, Byggindex, på telefon 08-506 949 98.

Bakgrund

Svenska Taxiförbundet företräder Sveriges taxiföretag. Bakom Svenska Taxiförbundet står nära 230 beställningscentraler med 4 500 anslutna taxiföretag och cirka 9 000 fordon, vilket motsvarar cirka 70 procent av taxibranschen. Förbundets uppgift är att arbeta aktivt för att öka taxinäringens anseende och attraktionskraft och att bevaka branschens intressen genom att föra dess talan i dialog med myndigheter och politiker.

Tidigare har två parallella indexserier för taxinäringen funnits på marknaden. Det ena benämnd Taxi-index med Svenska Taxiförbundet som beställare och det andra benämnd Färdtjänstindex framtagen av SCB. Dessa index har varit snarlika och parterna har ansett det onödigt att producera två index löpande för samma ändamål. Av den anledningen har parterna lagt ner dessa båda index och istället tagit fram detta nya index för taxinäringen. Fördelarna är flera. Man tar till vara den sakkunskap som finns inom Svenska Taxiförbundet och samtidigt utnyttja den statistikkompetens som finns hos en opartisk myndighet som SCB. Dessutom har man i samband med framtagandet av det nya indexet genomfört en viktrevision för att därigenom få fram en ny indexserie med hög kvalitet som är anpassad till den aktuella kostnadsbilden för taxiföretag.

Frågor om metodbeskrivningen

Stefan Pettersson

Telefon
010-479 42 63
E-post
stefan.pettersson@scb.se

Jonas Jonsson

Telefon
010-479 40 65
E-post
jonas.jonsson@scb.se