Till innehåll på sidan

Metodbeskrivning Tvätt- och textilserviceindex

Faktorprisindex för tvätteriarbeten

Syfte

Statistiska centralbyrån (SCB) tar på uppdrag av Sveriges Tvätteriförbund fram ett Tvätt- och textilserviceindex. Syftet är att mäta förändringar i kostnaderna för tvätterinäringen. Tvätt- och textilserviceindex kan användas för justering av priser i olika typer av avtal.

Tvätt- och textilserviceindex har januari 2004 som basmånad. Under perioden 2004 – 2010 publicerades index per kvartal i månaderna februari, maj, augusti och november. Från och med januari 2011 har index beräknats och publicerats varje månad. Indexet finns även på engelska.

Nya vikter augusti 2019

Under 2018–2019 har en ny översyn av beräkning genomförts. Det har resulterat i en del förändringar av innehåll och viktfördelning mellan de olika kostnadsslagen. Översynen har genomförts i samarbete med Sveriges Tvätteriförbund. De nya vikterna gäller från och med augusti 2019. I tabellen nedan visas den nya viktfördelningen för Tvätt- och textilserviceindex fördelat på de ingående kostnadsslagen.

Huvudgrupper och vikter för tvätt- och textilserviceindex

Kostnadsslag  Vikt
Löner  48,8 %
Maskiner  7,2 %
Material  17,3 %
Lokaler  2,1 %
Energi  6,6 %
Transporter 14,6 %
Övriga kostnader 3,4 %
Tvätt- och textilserviceindex 100 %

Metod

Tvätt- och textilserviceindex är ett fastbasindex. Bastidpunkt är januari 2004. Ett fastbasindex uppskattar prisförändringar jämfört med bastidpunkten.

Tvätt- och textilserviceindex är också ett faktorprisindex, det vill säga ett inputindex. Input är de produktionsfaktorer som tvätterinäringen omfattar.

Enligt definitionen på ett faktorprisindex tas ingen hänsyn till produktivitetsutvecklingen som normalt har en fortgående kostnadsdämpande effekt på verksamheten. Det är för att i någon mån kompensera för produktivitetsutvecklingen som arbetslönerna beräknas utan löneglidning. Underlaget till kostnadsfördelningen för indexserien har erhållits från Tvätteriförbundets medlemsföretag.

Produktionsfaktorerna indelas i följande kostnadsslag: löner, maskiner, material, lokaler, energi, transporter och övriga kostnader. Det är de sammanvägda kostnadsförändringarna som uppskattar prisförändringen.

Datainsamling och bearbetning

Uppgifter till Tvätt- och textilserviceindex insamlas varje månad. Uppgifterna skall avse förhållandena den 15:e i respektive månad. Presentation av resultatet görs den 20:e i månaden efter mättillfället. Datainsamlingen är en kombination av total- och urvalsundersökning. Vissa uppgifter hämtas från andra undersökningar på SCB. Urvalsundersökningen genomförs via företagsurval. Varuurvalen följer i aktuella fall representativa produkter för tvätterinäringen.

Kvalitet

Det är vår uppfattning att undersökningen som helhet ger en för ändamålet god kvalitet.

Undersökningen omfattar alla väsentliga kostnadsslag för tvätterinäringen.

Omvärldsförändringar gör det nödvändigt att viktsystemet ses över med jämna mellanrum, då felaktiga vikter kan leda till att kostnadsförändringarna över- eller underskattas. SCB rekommenderar att vikterna ses över minst vart femte år.

Nästan alla undersökningar idag är behäftade med bortfall. Bortfallet beror på att uppgiftslämnare inte alls eller för sent lämnar in uppgifter till undersökningen. Vår erfarenhet från denna och liknande undersökningar, är att bortfallet är begränsat och inte har negativ inverkan på skattningen.

Bakgrund

Sveriges Tvätteriförbund är den svenska tvätt-och textilservicenäringens branschorganisation och representerar medlemmar inom både kemtvätt och industriell tvätt. 

Förbundet har en omfattande samverkan med myndigheter, fackliga organisationer, andra näringslivsorganisationer och ett stort internationellt nätverk.

Tvätt- och textilserviceindex skapades 2004. Bakgrunden var att Sveriges Tvätteriförbund var intresserade av att kunna mäta förändringar i kostnader för sina medlemsföretag. 

Indexet kan användas som en rättvis parameter vid reglering av sådana avtal. Tidigare justerades tvätteriavtal med andra typer av index framtagna av SCB, såsom Konsumentprisindex (KPI) eller Arbetskostnadsindex (AKI).

Frågor om metodbeskrivningen

Stefan Pettersson

Telefon
010-479 42 63
E-post
stefan.pettersson@scb.se

Jonas Jonsson

Telefon
010-479 40 65
E-post
jonas.jonsson@scb.se