Till innehåll på sidan
Logo Logo
In English

Ordförandeskapets program

Senast uppdaterad: 2022-12-15

Ordförandeskapet för trion pågår från den 1 januari 2022 till den 30 juni 2023 och delas av tre länder: Frankrike, Tjeckien och Sverige. Frankrike var ordförande den första halvan av 2022 och följdes av Tjeckien under andra halvan av 2022. Sverige har rollen som ordförande under det första halvåret 2023.

Ordförandetrion har ett nära samarbete med medlemsländerna i det europeiska statistiksystemet och med andra parter. Ordförandetrion tar arbetet från de tidigare ordförandeskapen vidare, med det övergripande målet att förse användare med relevant europeisk statistik av hög kvalitet. En utgångspunkt är rättsakt 223/2009 om europeisk statistik samt EU:s riktlinjer för statistik (EU Code of Practice).

Ordförandetrions mål

Ordförandetrions mål är att främja värdet av officiell statistik och fortsätta arbetet med att modernisera det europeiska statistiksystemet, utifrån lärdomar från pandemin. Målsättningen är att arbeta för att möta behoven från en bred grupp av användare samtidigt som man utnyttjar möjligheterna av nya datakällor och ny teknologi, utan att ge avkall på säker statistikproduktion och tillförlitlig statistik.

För att säkra tillgången på data har ordförandetrion vidare som mål att nya europeiska regleringar om data ska beakta de särskilda behov som officiell statistik har.

Det svenska ordförandeskapet

De huvudsakliga prioriteringarna under det svenska ordförandeskapet utgår från det 18-månadersprogram som Frankrike, Tjeckien och Sverige tagit fram gemensamt. Det svenska ordförandeskapet fortsätter arbetet med att stärka den europeiska statistiken med fokus på användarbehov tillsammans med ett starkt statistiskt ledarskap som innebär att ta ansvar för statistikens kvalitet.

Under det svenska ordförandeskapet ges möjlighet att diskutera och dela erfarenheter om hur det statistiska ledarskapet inom det europeiska statistiksystemet ska stärkas för att öka användningen av officiell statistik för beslutsfattande. Ett högnivåmöte på detta tema arrangeras i Stockholm den 12–13 april 2023. Det är ett tillfälle att dela erfarenheter av att inkludera expertanvändare när innehållet i den officiella statistiken behöver förändras, till exempel på grund av nya fenomen i samhället, hantering av sjunkande svarsfrekvenser eller minskade resurser.

Det svenska ordförandeskapet bygger på de framsteg som tidigare ordförandeskap uppnått. Målsättningen är att komma till avslut med rättsakten:

  • Förslag om ändringar i parlamentets och rådets rättsakt 691/2011 om europeiska miljöräkenskaper (EEEA)

Det svenska ordförandeskapet avser också att nå avsevärda framsteg med rättsakten (efter att Kommissionen lagt fram sitt förslag):

  • Förslag om parlamentets och rådets rättsakt för europeisk statistik över befolkning och boende

Det svenska ordförandeskapet är också redo att påbörja processen med följande dossier:

  • Rättsakt 223/2009 om europeisk statistik

Dessutom följer det svenska ordförandeskapet utvecklingen med regleringar inom dataförvaltning och e-sekretess samt andra regleringar som har betydelse för officiell statistik.