På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Visa allt
Energibalanser
Kommunal och regional energistatistik BränsleEl

Statstiken visar el- och fjärrvärmeproduktion, använda bränslen och slutliga energianvändning i län och kommuner.

Kvartalsvisa energibalanser BränsleEl

Statistiken visar tillförsel, omvandling och slutlig användning av energi efter energibärare, energiflöden och bransch.

Årliga energibalanser BränsleEl

Statistiken visar tillförsel, omvandling och slutlig användning av energi efter energibärare, energiflöden och bransch.

Prisutvecklingen inom energiområdet
Energipriser på naturgas och el BränsleElPriser

Statstiken visar vad hushåll och industrier i genomsnitt betalar per kalenderhalvår och förbrukarkategori för el och naturgas, inklusive nätdistribution, avgifter och skatter. Statistiken publiceras två gånger per år. Från och med år 2007 är priserna beräknade som genomsnittliga priser per halvår.

Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör BränsleHushåll

Statistiken visar nätpriser för hushålls- och industrikunder samt antal kunder som byter leverantör och antal gasanläggningar som berörs av bytena.

Omförhandling och byten av elavtal ElHushåll

Statistiken visar bland annat vilken typ av elavtal hushåll har fördelat efter elanvändning och ålder, antal och andel hushåll som bytt elleverantör fördelat efter elanvändning och ålder samt anledningar till att man bytte eller inte bytte elleverantör under året.

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) El

Statistiken visar bland annat nättjänstpris, priser på elenergi vid avtal om rörligt pris och avtal på 1–3 år, andel olika avtalstyper och andelen omförhandlade avtal.

Prisutveckling på energi samt leverantörsbyten BränsleElHushållPriser

Statstiken visar el- och naturgaspriser, antal byten av el- och naturgasleverantör, priser på eldningsolja till villakunder och fjärrvärmepris till flerbostadshus och vissa uppgifter om skatter inom energiområdet. 

Trädbränsle- och torvpriser BränslePriserTorv

Statstiken visar prisutvecklingen för trädbränslen och torv fördelat på typ av bränsle och förbrukare.

Tillförsel och användning av energi
Energianvändning i fritidshus El

Denna undersökning av energianvändning i fritidshus gjordes på uppdrag av Energimyndigheten under 2001.

Energianvändning inom byggsektorn BränsleEl

Energianvändningen inom byggsektorn undersöks inte längre. Undersökningen lades ned 1986, förutom en uppföljning av miljömål 2005 avseende energianvändningen under 2004.

Energianvändning inom skogsbruket Bränsle

Statens energimyndighet gav SCB i uppdrag att undersöka energianvändningen inom skogsbruket för år 2006. Näst senast genomförda undersökning avser år 1985 och därefter har framskrivningar gjorts.

Energianvändningen inom fiskesektorn Bränsle

Energimyndigheten gav SCB i uppdrag att undersöka energianvändningen inom fiskesektorn år 2005.

Energianvändningen inom jordbruket BränsleEl

Statistiken uppdateras inte längre.

Energistatistik för flerbostadshus BränsleElHushållLägenheter

Statistiken visar uppvärmningssätt, energianvändning och uppvärmd area i flerbostadshus.

Energistatistik för lokaler BränsleElLokaler

Statistiken visar uppvärmningssätt, energianvändning och uppvärmd area i lokaler.

Energistatistik för småhus BränsleElHushållVillor

Statistiken visar uppvärmningssätt, energianvändning och uppvärmd area i permanentbebodda småhus.

Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler BränsleElHushållLokalerLägenheterVillor

Statistiken visar uppvärmningssätt, energianvändning och uppvärmd area i småhus, flerbostadshus och lokaler.

Industrins energianvändning BränsleElIndustri

Industrins energianvändning fördelat på energibärare och branscher. Från 2005 och framåt finns statistik på Energimyndighetens webbplats.

Kvartalsvis bränslestatistik BränsleEl

Statistiken visar bränsleanvändning och lager inom el-, gas- och värmeverk och inom utvinnings- och tillverkningsindustrin fördelat på bränsleslag och bransch.

Leveranser av fordonsgas Bränsle

Statistiken visar leveranser länsvis efter typ av gas samt leveranser till och antal tankställen efter typ av tankställe.

Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik Bränsle

Statistiken visar tillförsel, förädling och leveranser till slutkonsument av olika oljeprodukter, förnyelsebara och fossila bränslen samt naturgas. Leveranser av petroleumprodukter fördelad på förbrukarkategori. Från redovisningen för januari 2011 redovisas fordonsgas på Leveranser av fordonsgas.

Månatlig elstatistik El

Statistiken visar bland annat elanvändningen efter användningsområde, eltillförsel efter produktionsslag och byten av elleverantör efter kundkategori.

Oförädlat trädbränsle Bränsle

Statistiken visar produktion, import och export sönderdelade oförädlade trädbränslen.

Oljeleveranser kommunvis redovisning Bränsle

Statistiken visar leveranser av motorbensin, dieselbränsle, eldningsoljor och etanol till slutliga förbrukare per kommun och län samt hur mycket fordonsgas (biogas och naturgas) som levereras på länsnivå.

Transportsektorns energianvändning Bränsle

Statistiken visar total energianvändning för inrikes transporter fördelat på trafikslag och för hela transportsektorn samt användning av bensin, diesel, etanol, biodiesel, fordonsgas, naturgas och biogas.

Årlig energistatistik (el, gas och fjärrvärme) BränsleEl

Statistiken visar bland annat tillförsel och användning av el fördelat på produktionsslag och typ av användning, bränsleförbrukning för elproduktion efter produktionsslag och bränsletyp samt elanvändningen efter användningsområde (bransch).

Övrigt
Energi övrigt

Publikationen Statistik över industrins energianvändning av arbetsmaskiner – en modellansats.