På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Visa allt
Energibalanser
Kommunal och regional energistatistik BränsleEl

Kommunal och regional energistatistik finns för åren 1990, 1995, 2000-2014. Kommunal och regional energistatistik syftar till att ge en översiktlig beskrivning av el- och fjärrvärmeproduktion och därtill använda bränslen samt en bild av den slutliga energianvändningen i Sveriges län och kommuner.

Underlaget till statistiken bygger på data som hämtas från undersökningar som primärt är avsedda att redovisas på riksnivån. Underlaget är därför inte anpassat för nedbrytning till kommunal nivå vilket betyder att olika felkällor kan få betydligt större genomslag för enskilda kommuner än i den nationella redovisningen. Man bör därför använda geografiskt nedbruten data med viss försiktighet.

Årliga energibalanser BränsleEl

Statistiken visar tillförsel, omvandling och slutlig användning av energi efter energibärare, energiflöden och bransch.

Prisutvecklingen inom energiområdet
Energipriser på naturgas och el BränsleElPriser

Här finns statistik om pris på naturgas och el för industrikunder och hushållskunder. Statistiken publiceras två gånger per år. Från och med år 2007 är priserna beräknade som genomsnittliga priser per halvår. I den tidigare statistiken beräknades priserna för en specifik mätdag, 1 januari respektive 1 juli. Övergången till halvårsvisa genomsnittspriser har skett i enlighet med EG-direktiv 90/377/EEC.

Korrigering 2014-09-16

Tabellen "Priser på el för hushållskunder 2007–" har korrigerats.

Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör BränsleHushåll

I Sverige har industrin och hushåll i drygt trettio kommuner längs västkusten tillgång till naturgas. Samtliga naturgaskunder kan sedan något år välja naturgashandlare.

På denna sida finns två slag av statistik om naturgas. Om nätpriser per den 1 januari till hushåll och övriga kunder samt om kvartalsvisa leverantörsbyten för industriella slutförbrukare och hushåll. Statistik finns fr.o.m. 2008.

Omförhandling och byten av elavtal ElHushåll

Undersökningen om Omförhandling och byten av elavtal (elhandelsavtal) syftar till att ge bättre kunskap om hur elmarknaden fungerar sett ur hushållens perspektiv.

Undersökningen har genomförts av Statistiska centralbyrån, enheten för energi och transporter, på uppdrag av Statens energimyndighet. Energimarknadsinspektionen, som verkar för väl fungerande energimarknader där kundens ställning är stark, är huvudanvändare av undersökningen.

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) El

Statistik om priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer). Från och med april 2013 är statistiken omarbetad, och både elpriser och uppgifter om avtal redovisas uppdelade på elområden. 

Prisutveckling på energi samt leverantörsbyten BränsleElHushållPriser

Statstiken visar el- och naturgaspriser, antal byten av el- och naturgasleverantör, priser på eldningsolja till villakunder och fjärrvärmepris till flerbostadshus och vissa uppgifter om skatter inom energiområdet. 

Trädbränsle- och torvpriser BränslePriserTorv

Statstiken visar prisutvecklingen för trädbränslen och torv fördelat på typ av bränsle och förbrukare.

Tillförsel och användning av energi
Energianvändning i fritidshus El

Denna undersökning av energianvändning i fritidshus gjordes på uppdrag av Energimyndigheten under 2001.

Energianvändning inom byggsektorn BränsleEl

Energianvändningen inom byggsektorn har inte undersökts sedan 1986. Förbrukningen inom denna sektor är intressant både ur energibalanshänseende och för uppföljning av miljömål varför en undersökning av sektorn genomförs 2005 avseende energianvändningen under 2004.

Energianvändning inom skogsbruket Bränsle

Statens energimyndighet har gett SCB i uppdrag att undersöka energianvändningen inom skogsbruket för år 2006. Syftet är främst att förbättra de årliga energibalanserna som beskriver Sveriges tillförsel och användning av energi. Senast genomförda undersökning avser år 1985 och därefter har framskrivningar gjorts. För året 2006 kommer en modell att användas som utgår från bränsleförbrukningstal och totalt avverkade volymer/arealer.

Energianvändningen inom fiskesektorn Bränsle

Energimyndigheten har gett SCB i uppdrag att undersöka energianvändningen inom fiskesektorn år 2005. Det är första gången undersökningen genomförs och den planeras nästa gång att ske tidigast år 2011 avseende år 2010.

Statistikens syfte är att förbättra den internationella klimatrapporteringen och indata till energibalanserna, som beskriver Sveriges tillförsel och användning av energi.

Energistatistik för flerbostadshus BränsleElHushållLägenheter
Energistatistik för småhus BränsleElHushållVillor
Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler BränsleElHushållLokalerLägenheterVillor

SCB gör varje år en undersökning av uppvärmning och energianvändning i småhus, flerbostadshus och loklaer. Resultatet presenteras dels för varje enskild undersökning men även i ett samlings-SM.

Industrins energianvändning BränsleElIndustri

Industrins energianvändning fördelat på energibärare och branscher. Från 2005 och framåt finns statistik på Energimyndighetens webbplats.

Kvartalsvis bränslestatistik BränsleEl

Undersökningen mäter bränsleanvändning och lager kvartalsvis inom el-, gas- och värmeverk (SNI 35) samt inom utvinnings- och tillverkningsindustrin (SNI 05–33) fördelat på bränsleslag och bransch.

Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik Bränsle

Månatlig bränslestatistik avser att belysa tillförsel och leveranser av råolja och petroleumprodukter samt i viss omfattning kol, koks samt etanol och FAME för fordonsdrift.

Från redovisningen avseende januari 2011 redovisas Fordonsgasen på Leveranser av fordonsgas.

Månatlig elstatistik El

OBS! Från och med januari 2015 har urvalet för elanvändare inom industrin i den månatliga elstatstiken uppdaterats, för att bättre stämma överens med den årliga elstatistiken. Det medför att tidigare resultat och resultat från och med januari 2015 för industrins elanvändning kan skilja sig ett par procentenheter.

Statistiken används som underlag för uppföljning av tillförsel och användning av elenergi för bl.a. energibalanser, prognoser över energiförsörjningen och som underlag för beslut om utbyggnad av kraftstationer och överföringsnät.

I syfte att följa kundaktiviteter på marknaden ingår från och med april 2004 också en undersökning om byte av elleverantör (elhandlare).

 

Oförädlat trädbränsle Bränsle

Statistiken visar produktion, import och export sönderdelade oförädlade trädbränslen.

Oljeleveranser kommunvis redovisning Bränsle

Statistiken visar hur mycket motorbensin, dieselbränsle, eldningsolja samt etanolvolymer i E85 och ED95, som levereras till slutliga förbrukare på kommun- och länsnivå. Nytt! Från och med augusti 2015 finns statistiken också i Statistikdatabasen.

Transportsektorns energianvändning Bränsle

Statistiken visar total energianvändning för inrikes transporter fördelat på trafikslag och för hela transportsektorn samt användning av bensin, diesel, etanol, biodiesel, fordonsgas, naturgas och biogas.

Årlig energistatistik (el, gas och fjärrvärme) BränsleEl

Statistiken visar bland annat tillförsel och användning av el fördelat på produktionsslag och typ av användning, bränsleförbrukning för elproduktion efter produktionsslag och bränsletyp samt elanvändningen efter användningsområde (bransch).