Till innehåll på sidan

Populär statistik

Statistiknyheter

Publiceras måndag-fredag 09.30

 • 18 maj
  Värdepappersupplåningen minskar i april

  Värdet på den svenska räntebärande värdepappersskulden uppgick per den sista april till 7 616 miljarder kronor, en minskning med 35 miljarder jämfört med mars. Minskningen skedde främst i kortfristiga papper denominerade i kronor och långfristiga papper denominerade i dollar.

 • 18 maj
  Miljöskatteintäkterna fortsätter att öka

  Svenska statens intäkter från miljöskatter uppgick 2016 till 98 miljarder kronor. Det är en ökning med 5 miljarder kronor sedan 2015 men jämfört med övriga skatteintäkter sjunker miljöskatternas andel av totalen marginellt. Det är andra året i rad som miljöskatteintäkterna slår rekord och det är framför allt energiskatterna som ökar. De miljömotiverade subventionerna uppgick år 2016 till strax under 7,4 miljarder kronor. Det är en ökning med cirka 19 procent jämfört med 2015, men en återgång till nivåerna perioden före 2015.

 • 18 maj
  17 600 påbörjade lägenheter i flerbostadshus under första kvartalet

  Preliminärt påbörjades nybyggnation av totalt cirka 21 250 nya lägenheter under första kvartalet 2017. Det är 45 procent fler lägenheter jämfört med motsvarande period 2016 då 14 687 lägenheter började byggas.

 • 16 maj
  Antalet anställda ökar i både privat och kommunal sektor

  Under första kvartalet 2017 uppgick antalet sysselsatta i åldern 15–74 år till 4 924 000 personer, en ökning med 113 000 jämfört med samma kvartal föregående år. Antalet arbetslösa minskade med 19 000 till 378 000 och arbetslösheten minskade med 0,5 procentenheter till 7,1 procent. Antalet anställda ökade med 100 000 till 4 424 000. Det var en ökning i både privat och kommunal sektor. Enligt säsongrensade och utjämnade data minskar antalet och andelen arbetslösa i jämförelse med de föregående kvartalen. Den säsongrensade och utjämnade arbetslösheten uppgick till 6,7 procent.

 • 16 maj
  Fondförmögenheten ökar

  Den totala fondförmögenheten i svenskregistrerade investeringsfonder uppgick vid utgången av mars 2017 till 3 522 miljarder kronor. Det är en ökning med 177 miljarder kronor sedan föregående kvartal och 558 miljarder kronor sedan första kvartalet föregående år. Hushållens direktägda fondförmögenhet bidrog till ökningen med 31 miljarder kronor.

Fler statistiknyheter

Nyckeltal för Sverige

Arbetslöshet 6,8 %

mars 2017

Folkmängd 10 023 893

mars 2017

Inflationstakt 1,9 %

april 2017

Konsumentprisindex 321,54

april 2017

BNP, volymförändring (säsongrensad) 1,0 %

kvartal 4 2016 jämfört med föregående period

Fler nyckeltal

Uppgiftslämnare-ikonDeltar du i någon av våra undersökningar?

Som uppgiftslämnare är du avgörande för att vi ska kunna ta fram tillförlitlig statistik som underlag för beslut, debatt och forskning. Stort tack för att du är med!

Hjälp för

Statistikservice-ikonFrågor om statistik? Kontakta oss!

Välkommen att ringa eller skicka in din fråga till Statistikservice.

Vi hjälper dig vardagar 9.00–12.00, 13-16.30

 010-479 50 00

Artiklar

Matavfall Sverige blir bättre på att återvinna avfall

Mellan 2010 och 2014 ökade återvinningen av avfall med 23 procent till 19 miljoner ton. Det beror bland annat på att vi blivit bättre på att sortera ut matavfall som blir till biogas. Även energiåtervinningen har ökat under denna tid, bland annat på grund av att importen av avfall har ökat.

Diagram på en surfplatta samt en penna och ett papper med siffror Nytt månadsindex för näringslivets produktionsvärde

Produktionsvärdesindex (PVI) är ett nytt index som beskriver utvecklingen av näringslivets produktion av varor och tjänster på månadsbasis. PVI är under utveckling och kommer att publiceras i fasta och löpande priser, och på sikt även i kalenderkorrigerade och säsongrensade tal.

En skylt med texten "Till salu" utanför en villa Bolånen i Sverige fortsätter växa

Hushållens bolåneskulder fortsätter att växa men det senaste året har ökningstakten mattats något. Det hänger ihop med att bostadspriserna steg i lugnare takt under fjolåret samtidigt som amorteringarna ökade. De senaste månaderna har dock priserna ökat något snabbare igen.

Fler artiklar

Aktuellt

Hur såg Sverige ut förr i tiden?

Hitta fakta i vårt omfattande utbud av historisk statistik från början av 1800-talet och framåt. Vi digitali­serar fortlöpande tryckta statistik­publikationer från förr.

Historisk statistik

98

miljarder kronor blev svenska statens intäkter från miljöskatter 2016. 

Läs mer om Miljömotiverade subventioner och preliminära miljöskatter 2016

Högkonjunkturen består

Den ekonomiska korttidsstatistiken visar att det fortsatt råder ett starkt konjunkturläge. Arbetsmarknadsstatistiken indikerar att det har skett en förbättring första kvartalet i år efter en liten avmattning under fjolåret.

Nya numret av SCB-Indikatorer

Kalendarium

Hela kalendariet