Till innehåll på sidan

Emitterade värdepapper

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig. 

Emitterade värdepapper (tidigare värdepappersstatistik) är en månatlig undersökning som genomförs av SCB på uppdrag av Riksbanken. Undersökningen samlar in uppgifter om värdepapper från tre register: Euroclear, Europeiska Centralbanken (ECB) och via direktinsamling från vissa emittenter. Inrapporteringen sker via en separat inrapporteringssida, se "Logga in" ovan.

Statistiken om emitterade värdepapper innehåller uppgifter om räntebärande värdepapper utgivna av svenska emittenter i Sverige och utomlands, det vill säga institutioner som ger ut värdepapper. Det kan exempelvis vara ett företag som ger ut ett certifikat eller en bank som ger ut en obligation. Statistiken sammanställs i den svenska värdepappersdatabasen (SVDB) och publiceras varje månad. Första publiceringen genomfördes i april 2013 med mars 2013 som referensperiod.

Det är viktigt att Riksbanken kan följa utvecklingen på kreditmarknaderna då det under finanskrisen (hösten) 2008 framkom stora brister i den statistik över värdepappersmarknader som Riksbanken förfogade över. För att kunna följa utvecklingen på kreditmarknaderna krävs statistik som visar hur till exempel bankers och företags marknadsfinansiering utvecklas och på vilka villkor den sker. Detta gäller särskilt i orostider när det råder tveksamheter om hur väl marknaderna fungerar. Därmed är snabb och tillförlitlig statistik kring värdepappersmarknaderna samt bankernas och företagens marknadsfinansiering ett viktigt stöd för Riksbankens arbete inom penningpolitik och finansiell stabilitet.

Statistiken om emitterade värdepapper är också tillgänglig för marknadens aktörer och allmänheten

Instruktioner

För att underlätta uppgiftslämnandet finns dokument som beskriver hur insamlingen går till. Har du några frågor kring materialet är du välkommen att kontakta någon av kontakt­personerna till höger.

Riktlinjer till rapportering av värdepappersemissioner (pdf)

Variablernas dimensionsmedlemmar (xls)

Exempelsamling (xls)

Stöd för skapande av xml-fil (xlsx) 

xml-schema (xsd)

Tidsplan

Vi får uppgifter från Euroclear den första bankdagen och från ECB den sjätte bankdagen varje månad. Sista svarsdag för direktinsamling från emittenterna är den fjärde bankdagen. Statistisknyheten publiceras den tolfte bankdagen klockan 09.30 på SCB:s webbplats (www.scb.se) och avser ställningsvärden per den sista i föregående månad. 

Ta del av den färdiga statistiken

Publicering av den statistiska nyheten sker på SCB:s webbplats och under ämnesområdet finansmarknad (ämnesövergripande statistik). På webbplatsen publiceras statistiknyheter som innehåller analyser av statistiken. Det finns även möjlighet till att ta del av tidigare analyser för tidigare perioder.

I Statistikdatabasen publiceras sammanställningar i form av tabeller den 12:e bankdagen efter referensmånadens utgång. Utdrag av data kan göras för olika variabler efter önskade indelningar och perioder. Statistiken kan väljas att visas på skärmen alternativt laddas ned. 

Till resultatet av undersökningen

Sveriges Riksbank

Kontakta oss

Martin Ullrich

Telefon
010-479 47 57
E-post
martin.ullrich@scb.se

Simon Abraham

Telefon
010-479 42 62
E-post
simon.abraham@scb.se

Karolina Eriksson

Telefon
010-479 41 76
E-post
karolina.eriksson@scb.se

E-post
SVDB@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/svdb