Till innehåll på sidan

Kommunernas aktivitetsansvar

Välkommen som uppgiftslämnare i undersökningen Kommunernas aktivitetsansvar

Lämna uppgifterna

Logga in

Uppgifter lämnas genom att du skickar in en fil. Om du kontrollerar en ny fil raderar du tidigare insända uppgifter.

För att ändra insända uppgifter ska du skicka in en ny fil.

Undersökningen är en totalundersökning vilket innebär att alla kommuner i Sverige ska lämna uppgifter om de ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret. Undersökningen genomförs av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Skolverket.

Från 1 januari 2015 ska kommunerna samla in uppgifter om och föra register över de ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret. Alla ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret och eventuella åtgärder som ungdomarna deltar i under andra halvåret ska rapporteras till SCB.

Aktivitetsansvaret omfattar ungdomar som har fullgjort sin skolplikt, inte fyllt 20 år och som inte deltar i eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola, nationella eller specialutformade program i gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning.

Vid inläsning/uppgiftslämnande görs logiska kontroller bland annat för att stämma av samband mellan variablerna. En beskrivning av kontrollerna finns i datafilsbeskrivningen och stöd i form av färgmarkeringar visas i Excelmallen.

Skolverkets allmänna råd

Vilka ungdomar omfattas?

Instruktioner

Första halvåret 2017

Instruktioner och kodförteckningar första halvåret 2017 (pdf)

Datafilsbeskrivning första halvåret 2017 (xlsx) 

Excelmall första halvåret 2017 (xlsx)

Förändringar första halvåret 2017:

Inga ändringar jämfört med andra halvåret 2016.

Andra halvåret 2017

Instruktioner och kodförteckningar andra halvåret 2017 (pdf)

Datafilsbeskrivning andra halvåret 2017 (xlsx)

Excelmall andra halvåret 2017 I(xlsx)

Förändringar andra halvåret 2017:

Borttagna kolumner: Förnamn, Efternamn, Sysselsättning vid registrering samt Sysselsättning innan åtgärd.

Tillagda kolumner: Registreringsorsak, Sysselsättning vid kontakt samt Datum för kontakt.

Ändrade koder/svarsalternativ: Åtgärd, Orsak till att åtgärden är avslutad samt Sysselsättning efter åtgärd.

Tidsplan

Insamlingen sker halvårsvis med sista insändningsdag 1 februari och 1 september.

Vanliga frågor

Hur rapporterar man en ungdom som genomgått flera åtgärder under undersökningsperioden?

Varje åtgärd ska rapporteras på en egen rad. Följande uppgifter upprepas på varje rad:

  • Datum för registrering (DatumReg)
  • Sysselsättning vid registrering (SysNuv)

Hur rapporteras om ungdomen tidigare varit registrerad i informationsansvaret?

Datum för registrering i aktivitetsansvaret är tidigast 1 januari 2015.

Hur rapporteras ungdomar som registrerats, avregistrerats och nyregistrerats under undersökningsperioden?

Det kan ske om en ungdom övergår till ett nationellt program (=avregistrering) och sedan hoppar av det nationella programmet (=ny registrering).

Den nya registreringen rapporteras på en ny rad med nytt datum för registrering och sysselsättning vid registrering.

Avslutade åtgärder eller ungdomar som avregistrerats första halvåret ska inte rapporteras andra halvåret.

Ska ungdomar som fyller 20 år under tidsperioden rapporteras?

Dagen då ungdomen fyller 20 år upphör kommunens aktivitetsansvar, och alla uppgifter aktiviteter fram till den dagen samt avregistreringsorsak ska lämnas.

Avregistreringen ska om möjligt ske på födelsedagen. En 19-åring som deltar i en åtgärd och fyller 20 år under undersökningsperioden ska rapporteras både med åtgärd samt avregistrering vid fyllda 20 år.

Vilken kod används för sysselsättning vid registrering (SysNuv) för ungdomar som slutfört nationellt program med studiebevis eller hoppar av gymnasieskolan?

Sysselsättningen vid registreringstillfället ska anges, och spegla varför ungdomen omfattas av aktivitetsansvaret. Koden ”Ingen sysselsättning” kan användas.

Om ungdomen påbörjat ett arbete omedelbart efter studiebeviset utfärdats är det koden ”Arbete” som ska anges vid registrering.

Vilka aktiviteter ska rapporteras som åtgärd?

Aktiviteter som ungdomen påbörjar, deltar i eller avslutar inom det kommunala aktivitetsansvaret ska rapporteras.

Kommunens aktiviteter med att söka upp och erbjuda åtgärder ska inte rapporteras som en åtgärd.

Hur rapporterar man en ungdom som ändrat sysselsättning?

Förändring i sysselsättning där ungdomen på eget initiativ börjar arbeta, söka jobb eller studera ska inte rapporteras.

Hur rapporterar man en ungdom där ingen förändring skett?

En ungdom som registrerats och påbörjat en åtgärd under tidigare rapporteringsomgång ska rapporteras även följande omgångar även om det inte sker någon förändring i sysselsättning eller åtgärd.

Hur rapporteras folkhögskolestudier?

När folkhögskolestudierna går att likställa med ett nationellt gymnasieprogram, och efter fullföljd utbildning ger motsvarande en gymnasieexamen upphör kommunens aktivitetsansvar. Ungdomen avregistreras med orsak ”Studier på nationellt program”.

Om detta inte är aktuellt ska ungdomarna registreras/kvarstå i aktivitetsansvaret. Erbjuds folkhögskolestudierna som en åtgärd kan man välja antingen koden ”Annan åtgärd” eller ”Kombination av åtgärder”.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultatet publiceras på Skolverkets webbplats under rubriken Statistik och utvärdering.

Skolverket

Juridisk information

Insamlingen av kommunernas aktivitetsansvar omfattas av uppgiftslämnarplikt enligt förordningen (2006:39). Statistik regleras även av Skolverkets föreskrift (SKOLFS 2015:28) vilken utkom den 27 maj 2015. Ändringsföreskrifter (SKOLFS 2017:19) börjar gälla från 1 juli 2017

Med stöd av föreskrifter i Förordning om vissa personuppgifter för officiell statistik (2001:100) får de insamlade uppgifterna registreras och lagras. Vid publicering kommer inga enskilda individer att kunna identifieras.

Uppgifterna behandlas i enlighet med personuppgiftslagen, PUL, (1998:204).

I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller sekretess enligt 24 kap 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Samråd har skett med Sveriges Kommuner och Landsting.

Aktuellt

Insamling av uppgifter gällande första halvåret 2017 pågår. Inloggningsuppgifter sänds från SCB vecka 26.

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Vardagar 8.00–16.00

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/aktivitetsansvar