Till innehåll på sidan

Svenska utlandsskolor: elever, lärare och utbildningsresultat

Lämna uppgifterna

Logga in

Svensk utbildning i utlandet tar fram totalräknad statistik om svenska utlandsskolor. Undersökningen sker varje läsår med mätdatum i oktober. Uppgifter om elever, lärare och skolor samlas in av Skolverket och uppgifter om slutbetyg från grundskolans årskurs 9, avgångsbetyg från gymnasieskolan samt kostnader samlas in av SCB. Uppgifterna hämtas in från rektorer för svenska utlandsskolor, huvudmän för handledning vid distansundervisning och huvudmän för kompletterande svensk undervisning.

Uppgifterna utgör en del i Skolverkets nationella uppföljningssystem för skolsektorn. Syftet med uppföljningssystemet är att det ska ge en samlad bild av skolans verksamhet och vara underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå. Vissa av uppgifterna används också som underlag för Skolverkets beslut om statsbidrag till svenska skolor i utlandet med mera.

Ta del av den färdiga statistiken

Statistiken publiceras i Skolverkets rapporter "Barn, elever och personal – Riksnivå. Del 2", "Beskrivande data om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning" och "Svenska utlandsskolor i siffror". Rapporterna finns tillgängliga på Skolverkets webbplats.

Skolverket

Vissa tabeller redovisas i SCB:s publikationer "Utbildningsstatistisk årsbok" och "Statistisk årsbok".

Till resultatet av undersökningen

Kontakta oss