Till innehåll på sidan

Industriproduktionsindex (IPI)

Nästa publicering: 2017-05-05

Statistiken mäter månadsvis utvecklingen av den svenska industriproduktionen. På kvartalsbasis publiceras även lagerkorrigerad industriproduktionsindex som används som underlag för BNP-beräkningarna. Undersökningen är samordnad med andra konjunkturbaserade undersökningar.

Nyckeltal för Sverige

Industriproduktionsindex (säsongrensat)

101

Index 2010=100

Referenstid: februari 2017

4,1 %

jämfört med samma period föregående år

0,2 %

jämfört med föregående period

Statistiknyheter

Industriproduktionsindex (IPI), februari 2017

2017-04-05

Produktionen inom industrin ökade marginellt med 0,2 procent i februari jämfört med januari, i säsongrensade tal. Jämfört med februari föregående år ökade produktionen med 4,1 procent, i kalenderkorrigerade tal.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Artiklar

Ökat kapacitetsutnyttjande inte alltid detsamma som ökad produktion

2016-05-13

När finanskrisen drabbade den svenska industrin i slutet av 2008 sjönk produktionen såväl som det vi kallar kapacitetsutnyttjandet. Nu är kapacitetsutnyttjandet tillbaka på tidigare nivåer medan produktionen inte har återhämtat sig. Detta kan indikera att industrin har krympt sin kostym under krisåren, genom konkurser såväl som medvetna neddragningar.

Ekonomi, Sveriges ekonomi, Företagande, Näringsliv

Statistik över orderingång ger bild av krisen

2014-09-04

Under hösten 2008 drabbades stora delar av världen av den största ekonomiska krisen sedan 1930‑talet. Den efter­följande låg­konjunk­turen drabbade i stort sett hela den svenska ekonomin, men olika branscher olika hårt. Ett halvt decennium efter krisens utbrott kan vi genom statistiken över industrins orderingång få en bild av krisens faser och hur den slog mot olika branscher inom den svenska till­verk­nings­industrin.

Näringsliv, Ekonomi, Företagande

Oklara samband i näringslivet

2013-06-04

Sambanden mellan branscherna i närings­livet är oklara och korrelationen mellan antalet varsel och närings­livs­produk­tionen är relativt svag. Däremot finns det en tydlig koppling mellan bil­för­sälj­ningen och produk­tionen i for­dons­industrin. Det framgår när man studerar hur olika branscher sam­vari­erar och hur man kan förut­spå produk­tions­utveck­lingen i närings­livet med hjälp av annan statistik.

Sveriges ekonomi, Ekonomi, Näringsliv

Läs fler artiklar

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Sini Kilpeläinen

Telefon
010-479 47 37
E-post
sini.kilpelainen@scb.se

Enheten för industriindikatorer, FoU och IT

E-post
pin@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/nv0402