Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) – Tema: Arbetade timmar 2006–2016:

Kvinnors medelarbetstid ökade mellan 2006–2016

Statistiknyhet från SCB 2017-09-12 9.30

Under 2016 var den genomsnittliga faktiskt arbetade tiden 30,7 timmar per vecka för personer i åldern 15–74 år. Män arbetade i genomsnitt 5,5 timmar mer per vecka jämfört med kvinnor. Under perioden 2006 till 2016 har dock skillnaden i medelarbetstid bland sysselsatta män och kvinnor minskat.

Temarapporten för andra kvartalet 2017 beskriver utvecklingen av faktiskt arbetade timmar i förhållande till sysselsatta för perioden 2006–2016. I rapporten beskrivs utvecklingen av faktiskt arbetade timmar per sysselsatt och hur den påverkats av utvecklingen av vanligen (överenskommen) arbetad tid, övertid samt frånvarotid. Resultaten är baserad på årsvisa skattningar.

En genomsnittlig arbetsvecka år 2016

En genomsnittlig arbetsvecka kan delas in i olika beståndsdelar: faktisk arbetad tid, vanligen (överenskommen) arbetad tid, övertid och frånvaro. Den vanligen arbetade tiden per sysselsatt 2016 uppgick till i genomsnitt 37,2 timmar per vecka, medan den faktiskt arbetade tiden uppgick till 30,7 timmar, frånvarotiden 7,5 timmar och övertiden 1,0 timmar.

Männen arbetade i genomsnitt 5,5 timmar mer än kvinnorna per vecka under 2016. Det beror dels på att männen i genomsnitt hade en högre vanligen arbetad tid, dels på att kvinnorna i större utsträckning var frånvarande från arbetet samt att kvinnorna arbetade något mindre övertid.

Då statistiken över vanligen arbetad tid delas in i olika intervall framgår att nära hälften av de sysselsatta hade en överenskommen arbetstid på 40 timmar 2016. Andelen med en överenskommen arbetstid på mindre än 40 timmar var 37,1 procent, medan andelen som vanligen arbetade över 40 timmar var 13,6 procent.

Gränsen för att räknas som sysselsatt i AKU är att arbeta minst 1 timme under referensveckan, eller vara frånvarande från ett sådant arbete. Antalet med en vanligen arbetad tid på 1–4 timmar uppgick till 64 000 år 2016. Av dessa hade endast 7 000 personer en vanligen arbetad tid på 1 timme, vilket motsvarar 0,15 procent av den totala sysselsättningen.

Utvecklingen av arbetad tid per vecka mellan år 2006–2016

Jämförs utvecklingen av faktiskt arbetade timmar med utvecklingen av antalet sysselsatta framgår att de på lång sikt följer varandra väl, men att serien för arbetade timmar varierar mer från år till år runt den något mer stabila utvecklingen av antalet sysselsatta. Det visar sig i utvecklingen av medelarbetstiden under perioden, som exempelvis ökade med 0,9 timmar per vecka mellan år 2009–2010, och med 0,6 timmar per vecka mellan 2015–2016. Skillnaden i arbetad tid mellan män och kvinnor minskade under perioden då kvinnornas arbetstid ökade samtidigt som männens minskade något.

För att ta reda på orsakerna till den stora variationen i faktiskt arbetade timmar jämfört med sysselsatta beskrivs utvecklingen för vanligen arbetad tid, övertid och frånvaro efter orsak. Vanligen arbetad tid och övertid per vecka visar sig ha utvecklats stabilt, och kan därför inte förklara de stora variationerna från år till år i faktiskt arbetad tid.

Då frånvaro studeras visar utvecklingen på stora variationer under perioden. Därmed är det variationen i frånvaro som främst orsakat variationen i faktiskt arbetade timmar över perioden. Exempel på detta syns tydligt mellan åren 2009–2010 och 2015–2016. Under dessa övergångar skedde stora ökningar av faktiskt arbetad tid per vecka, vilket då kan förklaras av motsvarande minskningar i frånvarotiden.

När frånvaron delas in efter olika orsaker framgår att det som orsakar variationen för frånvaro totalt främst är frånvaro p.g.a. helg och till viss del p.g.a. semester. Tydligast framgår det 2009–2010 och 2015–2016. Exempelvis minskade frånvaro p.g.a. helg från 1,03 timmar per vecka år 2015 till 0,57 timmar per vecka 2016, alltså nästan en halvtimme.

Mellan åren 2006 och 2016 ökade andelen av de sysselsatta som var utrikes födda från 12,7 procent 2006 till 18,1 procent 2016. Under samma period kan inga större skillnader ses i den faktiska medelarbetstiden bland utrikes födda jämfört med inrikes födda. Detta indikerar att den demografiska förändringen i form av högre andel utrikes födda har haft en marginell effekt på den genomsnittliga faktiska arbetstiden för de sysselsatta totalt under perioden. 2016 uppgick den faktiska medelarbetstiden till 30,9 timmar per vecka bland utrikes födda och 30,7 timmar bland inrikes födda.

Publikation

En mer utförlig redovisning återfinns i temarapporten Arbetade timmar 2006–2016 (Statistiska meddelanden AM 110 SM 1703).

Arbetade timmar 2006-2016

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningarna

Adress
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM
E-post
aku@scb.se

Förfrågningar

Mattias Enlund

Telefon
010-479 43 25
E-post
mattias.enlund@scb.se

Peter Beijron

Telefon
010-479 40 06
E-post
peter.beijron@scb.se