Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), januari 2017:

Antalet sysselsatta fortsatte öka

Statistiknyhet från SCB 2017-02-16 9.30

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 4 880 000 i januari 2017, icke säsongrensat. Det var en ökning med 90 000 jämfört med januari 2016. Antalet arbetslösa uppgick till 385 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,3 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 148,1 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen samt små förändringar av arbetslösheten vilken uppgick till 6,9 procent.

Antalet personer i arbetskraften ökade

Antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år uppgick till 5 265 000 i januari 2017, icke säsongrensat. Jämfört med januari 2016 var det en ökning med 86 000 varav 46 000 män och 40 000 kvinnor. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 71,4 procent, bland männen var det 73,8 procent och bland kvinnorna 68,9 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av både antalet och andelen personer i arbetskraften jämfört med närliggande månader. I januari 2017 uppgick antalet personer i arbetskraften till 5 322 000, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 72,2 procent.

Antalet sysselsatta ökade med 90 000

I januari 2017 var antalet sysselsatta i åldern 15–74 år 4 880 000, icke säsongrensat. Det var en ökning med 90 000 jämfört med januari 2016. Antalet sysselsatta män uppgick till 2 551 000 och antalet sysselsatta kvinnor till 2 330 000, en ökning med 44 000 respektive 46 000. Sysselsättningsgraden uppgick till 66,2 procent, bland männen var den 68,1 procent och bland kvinnorna 64,2 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av både antalet och andelen sysselsatta jämfört med närliggande månader. I januari 2017 uppgick antalet sysselsatta till 4 958 000, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 67,3 procent.

Antalet anställda ökade

Antalet anställda i januari 2017 uppgick till 4 383 000 enligt icke säsongrensade data. Det var en ökning med 76 000 personer jämfört med januari 2016, varav 39 000 var kvinnor. Antalet fast anställda uppgick under samma period till 3 697 000. Jämfört med januari 2016 var det en ökning med 65 000, varav 40 000 var män. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 687 000 personer.

Jämfört med närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av både antalet fast anställda och antalet tidsbegränsat anställda.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i januari 2017 i genomsnitt till 148,1 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. När hänsyn tagits till skillnader i semesteruttag och ledighet var det ökning med 1,5 procent jämfört med januari 2016.

Säsongrensade och utjämnade data visar endast på små förändringar av antalet arbetade timmar. I januari 2017 uppgick antalet till i genomsnitt 150,8 miljoner per vecka.

Små förändringar av arbetslösheten

I januari 2017 var antalet arbetslösa i åldern 15–74 år 385 000, icke säsongrensat. Det motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,3 procent. Antalet arbetslösa män uppgick till 212 000 och antalet arbetslösa kvinnor till 172 000. Arbetslöshetstalet uppgick till 7,7 procent bland män och 6,9 procent bland kvinnor. Bland ungdomar i åldern 15–24 år var 110 000 arbetslösa, varav 71 000 var heltidsstuderande. Arbetslösheten bland ungdomarna uppgick till 18,6 procent.

För personer i åldern 15–74 år visar säsongrensade och utjämnade data på små förändringar av både antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. I januari 2017 uppgick antalet arbetslösa till 364 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,9 procent. Bland männen var arbetslösheten 7,2 procent och bland kvinnorna 6,5 procent. Bland ungdomar i åldern 15–24 år fortsätter såväl antalet som andelen arbetslösa att minska. Antalet arbetslösa ungdomar var 115 000 och arbetslöshetstalet var 18,1 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I januari 2017 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 17,5 miljoner timmar per vecka, vilket motsvarar 438 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20–64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20–64 år uppgick till 86,0 procent i januari 2017, icke säsongrensat. Bland männen var andelen i arbetskraften 88,6 procent och bland kvinnorna 83,3 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på små förändringar av arbetskraftstalet vilket uppgick till 86,7 procent.

I januari 2017 var andelen sysselsatta i åldern 20–64 år 80,2 procent, enligt icke säsongrensade data. Bland männen var sysselsättningsgraden 82,2 procent och bland kvinnorna 78,1 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningsgraden som uppgick till 81,3 procent.

Enligt icke säsongrensade data var arbetslösheten bland personer i åldern 20–64 år 6,7 procent i januari 2017. Bland männen var arbetslösheten 7,3 procent och bland kvinnorna 6,2 procent. I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på små förändringar av arbetslösheten vilken uppgick till 6,2 procent.

Samband på arbetsmarknaden januari 2017

Illustration

Sifforna inom parentes anger osäkerhetstal för nivåskattningen.

SCB:s arbetskraftsundersökning (AKU) 15–74 år, icke säsongrensade data (originalvärde)
1 000-talJanuari 2017Januari 2016Förändring
sedan
januari
2016
 Minimi-
krav för
föränd-
ring**
 Antal Andel
procent
AntalAndel
procent
Antal  
1. Befolkningen (=2+3)
7 373     7 290   83   .
Män
3 744     3 696   49   .
Kvinnor
3 629     3 595   34   .
15-24 år
1 166     1 175   ‑9   .
20-64 år
5 729     5 665   65   .
2. Arbetskraften (=2a+2b)
5 265 ±38 71,4 5 179 71,0 86 * 45
Män
2 763 ±27 73,8 2 717 73,5 46 * 32
Kvinnor
2 502 ±29 68,9 2 462 68,5 40 * 35
15-24 år
593 ±22 50,9 597 50,8 ‑4   26
20-64 år
4 927 ±32 86,0 4 849 85,6 78 * 37
2a. Sysselsatta
4 880 ±38 66,2 4 791 65,7 90 * 45
Män
2 551 ±29 68,1 2 507 67,8 44 * 34
Kvinnor
2 330 ±30 64,2 2 284 63,5 46 * 36
15-24 år
482 ±21 41,4 475 40,4 8   25
20-64 år
4 595 ±33 80,2 4 523 79,8 72 * 39
Anställda
4 383 ±42   4 307   76 * 49
Män
2 198 ±33   2 162   36   38
Kvinnor
2 185 ±31   2 145   39 * 36
15-24 år
469 ±21   460   8   25
20-64 år
4 167 ±39   4 114   53 * 45
Fast
3 697 ±41   3 631   65 * 47
Tidsbegränsat
687 ±33   676   10   42
Undersysselsatta [1]
222 ±19 4,6 248 5,2 ‑25 * 23
Män
100 ±13 3,9 121 4,8 ‑21 * 15
Kvinnor
122 ±15 5,2 127 5,5 ‑4   17
15-24 år
64 ±11 13,3 70 14,6 ‑5   13
20-64 år
200 ±18 4,3 227 5,0 ‑28 * 22
I arbete
4 214 ±45   4 186   29   56
Män
2 257 ±33   2 220   37   41
Kvinnor
1 957 ±34   1 966   ‑8   43
Arbetade timmar
148 100 ±1 800   146 100   2 000   2 100
Män
83 800 ±1 400   81 700   2 100 * 1 600
Kvinnor
64 300 ±1 300   64 400   ‑100   1 500
2b. Arbetslösa
385 ±24 7,3 388 7,5 ‑4   32
därav heltidsstuderande
132 ±16   126   6   21
Män
212 ±18 7,7 210 7,7 2   25
Kvinnor
172 ±17 6,9 178 7,2 ‑6   23
15-24 år
110 ±14 18,6 122 20,4 ‑11   20
20-64 år
332 ±22 6,7 326 6,7 6   30
Arbetslösa mer än 6 mån
108 ±13 32,2 110 31,0 ‑3   18
3. Ej i arbetskraften
2 108 ±38   2 112   ‑4   45
Män
981 ±27   979   2   32
Kvinnor
1 127 ±29   1 133   ‑6   35
15-24 år
573 ±22   579   ‑6   26
20-64 år
802 ±32   816   ‑13   37
Latent arbetssökande
122 ±17   136   ‑14   20
Det outnyttjade arbetskraftutbudet
17 500 ± 900   18 200   ‑700   1 200

* Markerar att förändringen är "statistiskt säkerställd". ** Minimikrav i antal för att förändringen skall vara "statistiskt säkerställd". 1) Andelen undersysselsatta anges i procent av antalet sysselsatta.

SCB:s Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde). 1 000-tal
1 000-talJanuari
2017
Antal
December
2016
Antal
November
2016
Antal
Årsförändringstakten
i januari 2017
Antal
1. Befolkningen (=2+3)
7 371 7 362 7 354 102
Män
3 743 3 738 3 733 61
Kvinnor
3 628 3 624 3 621 42
15-24 år
1 164 1 164 1 164 1
20-64 år
5 727 5 720 5 713 84
2. Arbetskraften (=2a+2b)
5 322 5 313 5 304 110
Män
2 791 2 786 2 780 66
Kvinnor
2 531 2 527 2 524 44
15-24 år
633 632 632 11
20-64 år
4 965 4 958 4 951 86
2a. Sysselsatta
4 958 4 949 4 940 110
Män
2 591 2 585 2 580 63
Kvinnor
2 367 2 363 2 359 47
15-24 år
519 517 516 16
20-64 år
4 658 4 651 4 643 88
Anställda
4 460 4 453 4 445 95
Män
2 240 2 235 2 231 53
Kvinnor
2 221 2 217 2 214 42
15-24 år
505 503 502 15
20-64 år
4 236 4 230 4 224 72
Fast
3 708 3 705 3 702 39
Tidsbegränsat
752 748 743 56
I arbete
4 194 4 185 4 177 107
Män
2 256 2 250 2 243 75
Kvinnor
1 938 1 936 1 933 31
Arbetade timmar
150 800 150 700 150 600 1 500
Män
85 400 85 300 85 200 1 400
Kvinnor
65 400 65 400 65 400 100
2b. Arbetslösa
364 364 364 0
Män
201 200 200 3
Kvinnor
164 164 164 ‑3
15-24 år
115 115 116 ‑6
20-64 år
307 307 307 ‑2
3. Ej i arbetskraften
2 048 2 049 2 050 ‑8
Män
952 952 953 ‑6
Kvinnor
1 097 1 097 1 097 ‑2
15-24 år
531 532 532 ‑10
20-64 år
762 762 762 ‑3

SCB:s Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde). Relativa tal
ProcentJanuari
2017
Andel
December
2016
Andel
November
2016
Andel
Årsförändringstakten
i januari 2017
Andel
2. Relativa arbetskraftstalet
72,2 72,2 72,1 0,5
Män
74,6 74,5 74,5 0,6
Kvinnor
69,8 69,7 69,7 0,4
15-24 år
54,4 54,3 54,3 0,9
20-64 år
86,7 86,7 86,7 0,2
2a. Sysselsättningsgraden
67,3 67,2 67,2 0,6
Män
69,2 69,2 69,1 0,6
Kvinnor
65,3 65,2 65,2 0,5
15-24 år
44,6 44,4 44,3 1,4
20-64 år
81,3 81,3 81,3 0,3
2b. Relativa arbetslöshetstalet
6,9 6,9 6,9 ‑0,1
Män
7,2 7,2 7,2 ‑0,1
Kvinnor
6,5 6,5 6,5 ‑0,2
15-24 år
18,1 18,2 18,3 ‑1,2
20-64 år
6,2 6,2 6,2 ‑0,1

Antal sysselsatta 15–74 år (1 000-tal)
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), januari 2017

Andelen sysselsatta av befolkningen 15–74 år (procent)
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), januari 2017

Antal arbetslösa 15–74 år (1 000-tal)
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), januari 2017

Andelen arbetslösa av arbetskraften 15–74 år (procent)
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), januari 2017

Definitioner och förklaringar

Eftersom AKU är en urvalsundersökning är resultaten behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller och avser icke säsongrensade data.

Säsongrensade och utjämnade data (trendvärden): data där variationer normala för säsongen har rensats bort och som därefter utjämnats för att minska slumpfel och kortsiktiga variationer. Säsongrensade och utjämnade data kan revideras vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte med icke säsongrensad data. Säsongrensade och utjämnade data skall inte jämföras med icke säsongrensad data.

Mer detaljerade resultat finns på SCB:s webbplats i form av diagram och tabeller, som till exempel visar sysselsatta, arbetade timmar och arbetslösa.

Nästa publiceringstillfälle

Statistiknyhet avseende Arbetskraftsundersökningarna för februari publiceras 2017-03-16 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningarna

Adress
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM
E-post
aku@scb.se

Förfrågningar

Daniel Samuelsson

Telefon
010-479 49 78
E-post
daniel.samuelsson@scb.se

Peter Beijron

Telefon
010-479 40 06
E-post
peter.beijron@scb.se