Till innehåll på sidan

Omsättning inom tjänstesektorn

Nästa publicering: 2017-12-22

Statistiken är urvals- och registerbaserad och avser att månadsvis mäta omsättningsutvecklingen inom detaljhandeln och kvartalsvis för partihandel och andra tjänstenäringar. Undersökningen är samordnad med andra konjunkturbaserade undersökningar.

Publicering av E-handelsindex är uppskjuten tills vidare.

Nyckeltal för Sverige

Omsättning i detaljhandeln, månadsförändring

0,1 %

Jämfört med föregående månad. Säsongrensade värden.

Referenstid: oktober 2017

Omsättning i detaljhandeln, årsförändring

2,6 %

Jämfört med motsvarande månad föregående år. Kalenderkorrigerade värden.

Referenstid: oktober 2017

Statistiknyheter

Månatlig indikator över hushållens konsumtionsutgifter, oktober 2017

2017-12-07

Mellan september och oktober ökade hushållens konsumtion med 0,1 procent i säsongrensade tal. Under senaste tremånadersperioden ökade konsumtionen med 0,6 procent, i säsongrensade tal, jämfört med föregående tremånadersperiod. Hushållskonsumtionen ökade med 1,5 procent under oktober 2017 jämfört med motsvarande månad föregående år, i kalenderkorrigerade tal.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Artiklar

Mobiltelefon fotograferar maträtt
Svenskarna äter ute mer

2016-04-19

Varje månad köper vi mat för strax över 3 000 kronor per person. De senaste åren har vi lagt allt mer pengar på att äta ute. Men restaurang­branschen påverkas mer av konjunktur­förändringar än livsmedels­branschen.

Handel, Ekonomi, Hushåll och ekonomi

Kvinna tittar på kläder
Hushållens konsumtion driver Sveriges ekonomi

2014-04-02

Hushållens konsumtion har under de senaste åren varit motorn i den svenska ekonomin med ett stort bidrag till BNP-till­växten. Detalj­handelns andel av den totala hus­hålls­konsum­tionen har däremot minskat till förmån för annan konsum­tion under de senaste decennierna. En jäm­förelse mellan syssel­sätt­nings­data och statistik över hus­hållens konsum­tion visar också på ett starkt samband. Ökad hus­hålls­konsum­tion ser ut att leda till ökad syssel­sätt­ning i framtiden.

Handel, BNP, Ekonomi, Hushåll och ekonomi

Närbild på julstjärnor och juleljus
December kritisk månad för detaljhandeln

2012-11-30

December är en riktig ödesmånad för många branscher inom detalj­handeln, eftersom en stor del av årets försälj­ning sker under jul­tiden. De senaste åren har försälj­ningen gång på gång slagit rekord, men det oroliga läget i ekonomin gör att många frågar sig hur det ska bli i år.

Handel, Ekonomi, Näringsliv, Internationellt

Läs fler artiklar

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Jenny Strandell

Telefon
010-479 44 46
E-post
jenny.strandell@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/ha0101