Till innehåll på sidan

Uppkommet avfall

Ton

BranschUppkomna
avfalls-
mängder
2014
Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske

655 000

Utvinning av mineral
138 898 000
Livsmedels-; dryckesframställning; tobaksvarutillverkning
1 052 000
Textilvaru-; klädes-; lädertillverkning
16 000
Trä- och trävarutillverkning
237 000
Pappers- och pappersvarutillverkning; grafisk industri
1 469 000
Industri för stenkols- och raffinerade petroleumprodukter
18 000
Kemikalie-; läkesmedels-; gummi- och plastvarutillverkning
329 000
Tillverkning av icke-metalliska mineraliska produkter
219 000
Stål- och metallframställning; metallvarutillverkning
1 544 000
Tillverkning: Datorer, elektronik, optik; elapparatur;
övriga maskiner; motorfordon; andra transportmedel
780 000
Möbeltillverkning; annan tillverkning; reparation och
installation av maskiner och apparater
77 000
Försörjning av el, gas, värme och kyla
1 895 000
Vattenförsörjning; avloppsrening;sanering, efterbehandling
av jord och vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning
240 000
Avfallshantering; återvinning
4 210 000
Byggverksamhet
8 867 000
Tjänsteproducenter
2 050 000
Partihandel med avfallshantering och skrot
314 000
Hushållssektorn
4 173 000
Totalt
167 043 000

Kommentarer

Tabellen visar hur mycket avfall som uppkom under 2014. Uppgifterna redovisas i ton.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Har du frågor om statistiken?

Ida Adolfsson

Telefon
010-698 13 31
E-post
ida.adolfsson@naturvardsverket.se

Louise Sörme

Telefon
010-479 47 92
E-post
louise.sorme@scb.se