Till innehåll på sidan

Företagens ekonomi 2015:

Det mesta pekade uppåt för näringslivet 2015

Statistiknyhet från SCB 2017-05-11 9.30

År 2015 ökade näringslivets företag sitt bidrag till BNP med 6,6 procent. Antalet anställda ökade med 1,9 procent och nettoomsättningen med 5,4 procent. Ökad nybilsförsäljning och export gynnade fordonsindustrin, som ökade sin nettoomsättning med 17 procent. Bemanningsbranschen fortsätter att utvecklas positivt, där gick förädlingsvärdet upp 21 procent mellan 2014 och 2015.

Jämfört med 2014 ökade förädlingsvärdet (bidraget till BNP) med 6,6 procent, nettoomsättningen med 5,4 procent och antalet anställda med 1,9 procent i det svenska näringslivet. Även nyckeltalen avkastning på totalt kapital och förädlingsvärde per anställd ökade både inom tjänstesektorn och industrin.

År 2015 bestod det svenska näringslivet (exklusive finansiella företag) av drygt en miljon företag som tillsammans hade 2,7 miljoner anställda (mätt som heltidsekvivalenter). Näringslivets företag hade en total nettoomsättning på 7 723 miljarder och skapade ett förädlingsvärde på 2 306 miljarder kronor. Företagens totala tillgångar uppgick till 16 700 miljarder kronor.

Näringslivet består till största delen av små och medelstora företag. En mycket stor andel (97 procent) är så kallade mikroföretag med färre än 10 anställda. Dessa stod år 2015 för knappt en fjärdedel av näringslivets förädlingsvärde. Storföretagen med 250 eller fler anställda utgjorde knappt 0,1 procent av antalet företag, men bidrog med hela 39 procent till det totala förädlingsvärdet.

Uppåt för fordonsindustrin, bemanning och vård och omsorg

Branschen motorfordon (SNI 29) ökade sin nettoomsättning med ca 41 miljarder kronor under 2015, en ökning med 17 procent. Ökningen beror bland annat på ökad nybilsförsäljning. Detta tillsammans med ökad export har påverkat fordonsindustrin positivt och rörelseresultat ökade med ca 17 miljarder kronor. Arbetsförmedling, rekrytering och personaluthyrning (SNI 78) är en annan bransch som vuxit kraftigt de senaste åren. 2015 ökade förädlingsvärdet med ytterligare 21 procent, omsättningen med 19 procent och anställda med 14 procent. Vård och omsorg (SNI 87–88) är andra branscher där tillväxten har varit stark under en längre tid. 2015 ökade förädlingsvärdet med ytterligare 10 procent, omsättningen med 12 procent och anställda med 6 procent.

Definitioner och förklaringar

Alla uppgifter redovisas i löpande priser. Alla jämförelser i detta pressmeddelande har gjorts mot slutliga reviderade uppgifter för år 2014.

Nettoomsättning: Nettoomsättning exklusive punktskatter.

Anställda: Medelantal anställda, helårspersoner: två halvtidsanställda räknas som en helårsperson.

Förädlingsvärde: Den faktiska produktionen minus kostnader för köpta varor och tjänster, dock ej löner, sociala avgifter och kostnader för handelsvaror (eftersom enbart handelsmarginalen för dessa ingår i produktionsvärdet).

Rörelseresultat: Resultat efter avskrivningar men före finansiella poster

Rörelsemarginal: Rörelseresultat i relation till nettoomsättningen.

Avkastning på totalt kapital: Rörelseresultat plus finansiella intäkter i relation till totala tillgångar.

Näringslivet: Företag som driver näringsverksamhet i Sverige oberoende av juridisk form. Företag med finansiell verksamhet och bostadsrättsföreningar ingår dock inte i Företagens ekonomi. Verksamhet inom offentlig förvaltning ingår inte heller.

Industrisektorn omfattar SNI 01–43 enligt Svensk Näringsgrensindelning 2007.

Tjänstesektorn omfattar SNI 45-96 (exklusive 64–66 och 84) enligt Svensk Näringsgrensindelning 2007.

Nästa publiceringstillfälle

2017-12-13 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur

Adress
701 89 Örebro
E-post
fek.ns@scb.se

Förfrågningar

Johanna Barry Vallin

Telefon
010-479 68 64
E-post
johanna.barryvallin@scb.se

Magnus Nyström

Telefon
010-479 63 73
E-post
magnus.nystrom@scb.se