Till innehåll på sidan

Konsumentprisindex (KPI), februari 2017:

Inflationstakten enligt KPIF 2,0 procent

Statistiknyhet från SCB 2017-03-14 9.30

Inflationstakten enligt KPI var 1,8 procent i februari (1,4 procent i januari). KPI steg med 0,7 procent från januari till februari 2017. Inflationstakten enligt måttet KPIF (KPI med fast ränta) var 2,0 procent i februari (1,6 procent i januari). Det är den högsta noteringen på över sex år.

Utvecklingen den senaste månaden

Konsumentprisindex (KPI) steg med 0,7 procent från januari till februari 2017. Under motsvarande period 2016 steg KPI med 0,3 procent.

Till månadsförändringen bidrog högre priser på kläder (5,1 procent) med 0,2 procentenheter. Högre priser på grönsaker (5,1 procent), paketresor (7,4 procent), transporttjänster (1,7 procent), inventarier och hushållsvaror (0,9 procent) samt restauranger och logi (0,9 procent) påverkade KPI vardera med 0,1 procentenhet uppåt.

Inga större prisnedgångar noterades mellan januari och februari.

Utvecklingen det senaste året

Inflationstakten, det vill säga förändringen i KPI under de senaste 12 månaderna, var 1,8 procent i februari 2017. Det är en ökning från januari då den var 1,4 procent.

Högre priser på transporter (4,9 procent) bidrog med 0,7 procentenheter, varav 0,5 procentenheter berodde på högre drivmedelspriser (17,4 procent). Högre boendekostnader (2,6 procent) bidrog med 0,6 procentenheter varav 0,3 procentenheter berodde på högre elpriser (8,2 procent).

Prisökningar på livsmedel (1,8 procent) och restauranger (2,8 procent) bidrog med ytterligare 0,2 procentenheter vardera i februari. Högre priser på alkoholhaltiga drycker och tobak (1,8 procent) och diverse varor och tjänster (1,3 procent) bidrog med 0,1 procentenheter vardera.

Sjunkande priser på teleutrustning (-15,3 procent) påverkade inflationstakten nedåt med 0,2 procentenheter i februari.

För samtliga huvudgruppers bidrag hänvisas till tabellen nedan.

KPI för februari 2017 var 319,73 (1980=100).

 VägningstalBidrag i procentenheter till konsumentprisernas förändring sedanFörändring i procent sedan
 2017jan-17feb-16jan-17feb-16
Livsmedel och alkoholfria drycker
141,0 0,1 0,3 0,7 2,1
Alkoholhaltiga drycker och tobak
39,0 0,0 0,1 0,0 1,8
Kläder och skor
54,0 0,2 0,0 4,0 0,7
Boende
226,0 0,0 0,6 0,1 2,6
Inventarier och hushållsvaror
58,0 0,1 0,0 0,9 ‑0,6
Hälso- och sjukvård
38,0 0,0 0,0 0,2 0,4
Transport
139,0 0,1 0,7 0,5 4,9
Post och telekommunikationer
35,0 0,0 ‑0,2 0,2 ‑6,4
Rekreation och kultur
122,0 0,2 0,0 1,3 0,4
Utbildning
5,0 0,0 0,0 0,0 1,8
Restauranger och logi
70,0 0,1 0,2 0,9 3,2
Diverse varor och tjänster
73,0 0,0 0,1 0,2 1,3
KPI totalt
1 000,0 0,7 1,8 0,7 1,8

Underliggande inflation

Inflationstakten enligt måttet KPIF (KPI med fast ränta) ökade till 2,0 procent i februari från 1,6 procent i januari. Det är den högsta noteringen på över sex år (sedan december 2010). Från januari till februari 2017 steg KPIF med 0,7 procent, under motsvarande period 2016 steg KPIF med 0,3 procent. KPIF för februari var 208,84 (1987=100).

Inflationstakten enligt måttet KPIF exklusive energi ökade till 1,3 procent i februari från 1,2 procent i januari. Från januari till februari 2017 steg KPIF exklusive energi med 0,7 procent. Under motsvarande period 2016 steg KPIF exklusive energi med 0,6 procent. KPIF exklusive energi för februari var 197,42 (1987=100).

KPIF och KPIF exklusive energi är mått på underliggande inflation som beräknas av SCB på uppdrag från Riksbanken.

HIKP och inflationstakten i EU/EMU

Inflationstakten enligt HIKP i Sverige ökade till 1,9 procent i februari från 1,5 procent i januari. HIKP steg med 0,7 procentenheter från januari till februari 2017. Under motsvarande period 2016 steg HIKP med 0,3 procent.

HIKP för februari 2017 var 102,25 (2015=100).

Inflationstakten enligt HIKP var 1,7 procent i EU-länderna och 1,8 i EMU-länderna, vilket är den senaste publicerade månaden. Inflationstakten i EMU-länderna väntas stiga till 2,0 procent i februari enligt Eurostats snabbstatistik.

HIKP (harmoniserat index för konsumentpriser) beräknas av länderna i EU. I Sverige används samma prisunderlag som i KPI och KPIF, men HIKP sammanställs delvis med en annan beräkningsmetod. HIKP har en något mindre täckning jämfört med KPI och KPIF, främst på grund av att delar av hushållens boendekostnader utelämnas.

Konsumentprisindex (KPI), februari 2017

Nästa publiceringstillfälle

2017-04-11 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Peter Nilsson

Telefon
010-479 42 21
E-post
peter.nilsson@scb.se

Miykal Tareke

Telefon
010-479 44 16
E-post
miykal.tareke@scb.se