Till innehåll på sidan

Konjunkturstatistik, löner för privat sektor (KLP)

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Undersökningen syftar huvudsakligen till att belysa lönenivåns utveckling för arbetare och tjänstemän inom den privata sektorn. Statistiken används främst vid konjunkturbedömningar och som underlag vid analyser av kostnads- och konkurrensutvecklingen i Sverige och inom EU. Undersökningen är månatlig och genomförs på uppdrag av Medlingsinstitutet.

Instruktioner

Uppgifter ska lämnas om bland annat löner, arbetstider, antal anställda och eventuella organisationsförändringar.

Vi efterfrågar dessutom kontaktuppgifter så att vi kan komma i kontakt med dig om vi har frågor om de inlämnade uppgifterna. Registrera gärna din mejladress så får du en påminnelse via mejl varje månad när det är dags att lämna uppgifter, annars får du denna information via brev.

Uppgiftslämnandet sker via webblankett. I början av året skickar vi inloggningsuppgifter som gäller för hela året. Saknar du inloggningsuppgifter? Kontakta oss. Det går bra att logga in hur många gånger som helst och spara emellan så du behöver inte fylla i alla uppgifter på en gång.

I flera lönesystem finns det möjlighet att ta ut denna statistik som en rapport. Om rapporten tas ut från lönesystemet så var observant på att systemet är rätt inställt. Kontrollera exempelvis att anställda är korrekt inlagda i personregistret, att efterfrågade uppgifter är kopplade till rätt lönearter och att eventuell frånvarotid är registrerad. Kontakta din systemleverantör om du har frågor om detta.

En utförlig beskrivning av efterfrågade uppgifter finns nedan. Ta gärna hjälp av den!

Instruktioner (pdf)

Om du redan har skickat in uppgifter men behöver ändra eller lägga till något, ta kontakt med oss så hjälper vi till.

Tidsplan

Mätmånad Sista svarsdatum
januari 27 februari
februari 27 mars
mars 25 april
april 26 maj
maj 26 juni
juni 25 juli
juli 25 augusti
augusti 25 september
september 25 oktober
oktober 27 november
november 27 december
december 25 januari 2018

Vanliga frågor

Vilka ingår i undersökningen?

Alla stora företag är utvalda och ett urval av de mindre. Det förekommer dock att enskilda företag ingår i urvalet under flera år i rad. För statistikens tillförlitlighet är det helt avgörande att utvalda företag skickar in efterfrågade uppgifter.

Jag har inte kvar mina inloggnings­uppgifter, hur får jag nya?

Kontakta oss så får du uppgifterna igen.

Går det att få anstånd med att lämna uppgifterna?

Om ni inte hinner skicka in blanketten till sista svarsdatum - kontakta oss. Normalt sett är det inga hinder att förlänga svarstiden en till två veckor. Ni underlättar dock vårt arbete genom att skicka e-post eller ringa om ni behöver anstånd. Glöm inte att ange organisationsnummer eller löpnummer.

Måste mitt företag lämna in, kan inte SCB välja något annat företag i stället?

Nej, det kan vi inte. En förutsättning för att stickprovstekniken ska ge tillförlitlig statistik är att de utvalda företagen verkligen medverkar i undersökningen. Utvalda företag som inte medverkar kan inte ersättas av andra. De bidrar istället till undersökningens bortfall. Statistik med högt bortfall riskerar att bli missvisande och kan i värsta fall leda till felaktiga uppfattningar bland företrädare för stat och näringsliv, opinionsbildare och andra användare.

Vilka ska ingå i statistiken?

Alla heltids- och deltidsanställda ska ingå (inklusive tjänstlediga och sjukskrivna med flera). Ägare och VD ska inte ingå i redovisningen. Anledningen till att dessa ska utelämnas är att det inte är givet att dessa har vanliga anställnings- och löne­villkor. Hemarbetande med okänd arbetstid, betings-/arvodesanställda, ombords-/utlands­anställda och personer i arbets­marknads­politikska åtgärder ska inte heller ingå.

Vad är det för skillnad på övertidstillägg och övertidsersättning?

Övertidstillägg är den lön för övertiden som betalas ut extra, utöver ordinarie lön. Ordinarie lön + övertidstillägg = övertidsersättning. I undersökningen efterfrågas övertidstillägg, det innebär att grundlönen för övertiden inte ska tas med.

Om hela eller delar av övertiden tas ut i ledig tid, hur redovisas detta?

Endast övertid som betalas ut direkt i pengar ska redovisas som övertid. Redovisat övertids­tillägg ska motsvara antalet redovisade övertidstimmar.

Vad är avtalad tid?

Det är den arbetstid som är avtalad på arbetsplatsen, för heltid oftast 172 timmar per månad (40 timmar per vecka).

Vad menas med sjuklön? Vårt företag gör sjukavdrag.

Vi söker den sjuklön som betalas ut till de anställda för de första 14 sjukdagarna, dvs. arbetsgivarperioden. Sjukavdraget ska inte redovisas.

Måste vi lämna uppgifter?

Ja, det är en lagstadgad skyldighet att lämna uppgifterna till SCB. Undersökningen är mycket betydelsefull och har därför uppgiftsskyldighet. De företag som inte skickar in uppgifter kan föreläggas med och tilldömas vite.

Kan jag få betalt för att lämna uppgifter om mitt företag?

Nej. Uppgiftslämnandet är en lagstadgad skyldighet för företag och organisationer,  därför utbetalas ingen ersättning. Varken SCB eller någon annan myndighet har beviljats medel att ersätta företagen med för inlämnandet av uppgifter till den officiella statistiken.

Ta del av den färdiga statistiken

Publicering av resultatet sker varje månad under ämnesområdet arbetsmarknad på SCB:s webbplats.

Resultaten publiceras även på Medlingsinstitutets webbplats.

Till resultatet av undersökningen

Se även

The same information is also available in English.

Short-term statistics, wages and salaries, private sector

Kontakta oss

Telefon
010-479 62 30
E-post
klp@scb.se

Vardagar
08.00–16.30

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/klp