På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK)

Standard för svensk yrkesklassificering, SSYK 2012 är ett system för grupp­ering av individers yrken. SSYK klassi­ficerar personer efter de arbets­uppgifter som de utför. Den kan även användas för att organisera information om lediga platser, arbets­sökande och yrken. Yrkes­indel­ningen är en viktig standard inom arbets­marknads‑ och individ­statistikens område. Vidare kan den också användas inom företag och organisa­tioner för klassi­ficering av de anställda.

SSYK 2012 är en uppdatering av den tidigare yrkes­klassifika­tionen SSYK 96, som den också ersätter. Syftet har varit att åstad­komma en upp­daterad svensk yrkes­indelning som åter­speglar dagens yrkes­struktur. Den ska även så långt som möjligt till­godose kraven på inter­nationell rapport­ering och jämför­barhet. Ett önskemål vid fram­tagandet av SSYK 2012 har varit att för svensk användning kunna spegla ansvars­nivåer för chefer.

Till grund för SSYK 2012 ligger den inter­nationella yrkes­klassifika­tionen ISCO‑08 (Inter­national Standard Classification of Occupation 2008), som är en upp­datering av före­gångaren ISCO‑88 och EU‑varianten ISCO‑88(COM) som i sin tur låg till grund för SSYK 96. ISCO‑08 är framtagen av den Inter­nationella arbets­organisa­tionen (ILO) och syftet med upp­dater­ingen har varit:

  • Att ge en aktuell och relevant grund för inter­nationell rapport­ering, jämför­elser och utbyte av yrkes­information
  • Att tjäna som en förlaga för utveck­ling av nationella och regionala yrkes­klassifikationer
  • Att vara tillämpbar för länder som inte utvecklar egna nationella yrkes­klassifikationer.

ISCO-08 är primärt inte avsedd att ersätta existerande nationella klassifika­tions­system. En yrkes­standard ska helst avspegla de olika jobb som finns på arbets­marknaden i det aktuella landet. Ett land som har en yrkes­klassifika­tion som nära ansluter till ISCO‑08 i begrepp och struktur, får emellertid en yrkes­statistik som är lättare att jämföra inter­nationellt. Många länder har liksom Sverige valt att utveckla en ny yrkes­indel­ning baserad på ISCO‑08, men det finns även länder som behållit sin nationella klassi­fikation och istället utarbetat en över­sätt­nings­nyckel till ISCO‑08.

Struktur och underliggande principer i SSYK 2012 är i stort sett oförändrade jämfört med SSYK 96. Antalet klasser på varje nivå framgår av följande uppställning:

Nivå/Kod SSYK 96 SSYK 2012 ISCO‑08
Yrkesområde/Ensiffernivå 10 10 10
Huvudgrupp/Tvåsiffernivå 27 46 43
Yrkesgrupp/Tresiffernivå 113 1471 130
Undergrupp/Fyrsiffernivå 355 4292 436

1 Klasserna för sjuksköterskor omfattar två yrkesgrupper (222 och 223).
2 Antalet undergrupper är baserat på den före­slagna rekommenda­tionen av uppdelning på två ansvarsnivåer för chefer.

Grundläggande för hur indelningen är organiserad är begreppen arbete samt kvalifika­tioner. De definieras i princip på samma sätt som i ISCO‑08.

Ett arbete definieras som de arbets­uppgifter och göromål som utförs eller ska utföras av en person som anställd eller egen­företagare. Kvalifika­tioner definierar de kunskaper och färdig­heter som fordras för att utföra detta arbete.

Kvalifikationer (eng. skills) har två dimensioner; kvalifika­tions­nivå respektive special­isering. Kvalifika­tions­nivå används i huvud­sak som kriterium på ensiffer­nivå, medan special­isering ofta är vägledande på mer detaljerade nivåer.

Yrkesområdena i SSYK 2012 har liksom i ISCO‑08, en hierarkisk upp­byggnad med fyra nivåer. Antalet klasser på respektive kvalifika­tions­nivå framgår av nedan­stående tablå:

Yrkesområde Huvud-
grupper
Yrkes-
grupper
Under-
grupper
Kvali-
fika-
tions-
nivåer
1 Chefsyrken 7 30 57 3:e
4:e
2 Yrken med krav på fördjupad högskole­­kompetens 6 291 113 4:e
3 Yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande 5 20 68 3:e
4 Yrken inom administra­tion och kund­tjänst 4 7 22 2:a
5 Service-, omsorgs- och försälj­nings­­arbete 4 15 44 2:a
6 Yrken inom lant­bruk, träd­gård, skogs­bruk och fiske 2 5 10 2:a
7 Yrken inom bygg­­verk­samhet och till­verkning 6 13 50 2:a
8 Yrken inom maskinell till­verkning och transport med mera 3 15 46 2:a
9 Yrken med krav på kortare utbild­ning eller introduktion 6 10 16 1:a
0 Militärt arbete 3 3 3

2:a
3:e
4:e

  Totalt 46 147 429 --

1 Klasserna för sjuksköterskor omfattar två yrkes­grupper (222 och 223).

Fyra breda kvalifikationsnivåer har avgränsats i ISCO‑08 och SSYK. Operationellt har dessa definierats i termer av den inter­nationella utbild­nings­standarden ISCED‑97. Det bör observeras att det faktum att en utbild­nings nomen­klatur används som riktmärke för att bestämma kvalifika­tions­nivån inte innebär att de kunskaper och färdig­heter som erfordras för ett visst arbete behöver inhämtas genom formell utbildning. De kan lika gärna inhämtas genom arbets­erfarenhet. Det som avses är de kvalifika­tioner som arbetet i fråga fordrar, inte de kvalifika­tioner som den arbets­tagare besitter som utför arbetet. Det innebär att det finns berörings­punkter med den Socio­ekonomiska indelningen (SEI).

ISCO/SSYK:s kvalifikationsnivåer (eng. skill level):

  1. Elementär utbildning på grundskolenivå. Översatt till svenska för­håll­anden innebär det inga eller låga formella utbild­ningskrav
  2. Utbildningar på gymnasial nivå samt efter­gymnasiala utbild­ningar kortare än 2 år
  3. Praktiska eller yrkesspecifika efter­gymnasiala utbildningar om 2‑3 år
  4. Teoretiska eller forskarförberedande efter­gymnasiala utbild­ningar samt forskar­utbild­ningar om minst 3 år, normalt 4 år eller längre.

För varje yrkesområde, huvudgrupp, yrkesgrupp och undergrupp har beskriv­ningar utarbetats. Som ett hjälpmedel för kodningen tillhanda­håller SCB även en förteck­ning över yrkes­benämn­ingar med till­hörande koder, se SSYK 2012 - yrkes­benämningar nedan.

För ytterligare information om skillnaderna mellan ISCO‑08 och SSYK 2012, kontakta SCB. Föränd­ringarna mellan SSYK 2012 och SSYK 96 är betydande, eftersom klasser har tillkommit, aggregerats, delats upp, flyttats eller utgått. En del klasser har ett oförändrat innehåll, men kan ha fått en ny kod och/eller benämning. Yrkes­data enligt SSYK 2012 kan som regel inte över­sättas till den gamla yrkes­standarden SSYK 96 eller vice versa.

SSYK 2012

Publikationen finns endast på webben (ingen tryckt upplaga är framtagen).

SSYK 2012 koder för yrkesområde, huvudgrupper, yrkes­grupper och under­grupper

Yrkesbenämningar klassificerade enligt SSYK

Översättningsnycklar

SSYK 2012 förändringar

In English

Mer information

Internationella yrkesklassifikationer

Yrkesstatistik efter ålder, kön, region med mera finns i Yrkes­registret med yrkes­statistik.

I lönestrukturstatistiken finns uppgifter om lön i kombination med yrke.

För inrapportering av lönestatistik har Svenskt Näringsliv tagit fram en uppdaterad yrkesklassifikation, NYK14. Grunden för NYK14 är SSYK 2012. Den nya klassifikationen kommer att användas i lönestatistiska undersökningar från september 2014.

Äldre nomenklaturer

Kortadress: http://www.scb.se/ssyk

Kontakta oss

Mariette Thell
010-479 66 00
mariette.thell@scb.se

Susanne Gullberg Brännström
010-479 66 61
susanne.gullberg
brannström@scb.se

yrkesregistret@scb.se
Fax 010-479 69 21