Till innehåll på sidan

Järnvägar

Undersökningar om Järnvägar

Bantrafik

Statistikansvarig myndighet: Trafikanalys

Statistiken beskriver utvecklingen för järnvägar, spårvägar och tunnelbana.

Godstransport, Järnvägar, Persontransport, Kollektivtrafik

Bantrafikskador

Statistikansvarig myndighet: Trafikanalys

Statistiken beskriver utvecklingen för olyckor på järnvägar, spårvägar och tunnelbana.

Järnvägar, Trafikolyckor

Järnvägstransporter

Statistikansvarig myndighet: Trafikanalys

Statistiken beskriver huvuddragen av utvecklingen i järnvägstransporterna.

Godstransport, Järnvägar, Persontransport, Kollektivtrafik

Transportinfrastrukturens markanvändning

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken ger en bild av transportinfrastrukturens samlade markanspråk. Arealuppgifter redovisas för olika kategorier av infrastruktur så som vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser. Statistiken har ett särskilt fokus på vägar där även uppgifter om väghållare redovisas.

Flygplatser, Hamnar, Järnvägar, Markanvändning

Punktlighet på järnväg

Statistikansvarig myndighet: Trafikanalys

Statistiken beskriver utvecklingen av punktligheten och tillförlitligheten i persontransporterna på järnväg i Sverige.

Järnvägar, Persontransport, Kollektivtrafik