Till innehåll på sidan

Gymnasieutbildning avgörande för etablering på arbetsmarknaden

Statistiknyhet från SCB 2017-04-28 9.30

En fullföljd gymnasieutbildning är avgörande för etableringen på arbetsmarknaden, visar en uppföljning av samtliga ungdomar födda 1991–1995. Men det är långt ifrån alla ungdomar som avslutar gymnasieutbildningen med slutbetyg eller examen. Särskilt svårt att nå slutbetyg eller examen var det för unga med svaga resultat från grundskolan och för nyinvandrade ungdomar.

Andelen som är etablerade på arbetsmarknaden var lägst bland de som aldrig påbörjat en gymnasieutbildning och högst bland de som fullföljt med slutbetyg. Andelen som varken arbetade eller studerade liksom andelen arbetslösa minskade ju högre resultat som uppnåddes i gymnasieskolan. Det tog dessutom kortare tid att få ett arbete ju bättre resultat från gymnasieskolan ungdomarna hade.

2 av 10 slutar gymnasieskolan utan slutbetyg

Nästan alla ungdomar påbörjade gymnasieskolan, men drygt 2 av 10 avgick utan slutbetyg. Andelen utan slutbetyg var högre bland män än bland kvinnor. Gruppen utan slutbetyg från gymnasieskolan var heterogen i sina resultat: vissa saknade endast några poäng till slutbetyg eller examen, medan andra inte ens hade påbörjat ett nationellt program. Resultaten i gymnasieskolan var lägre bland ungdomar med svaga resultat i grundskolan och bland nyinvandrade ungdomar.

Skoltrötthet den främsta orsaken till att inte fullfölja gymnasieskolan

Hälften av alla ungdomar angav skoltrötthet som skäl för att inte ha påbörjat eller fullföljt gymnasieskolan. Andra skäl, som dock inte alls var lika vanliga, var att de började arbeta och faktorer kopplade till skolan såsom oengagerade lärare. En del angav att en funktionsnedsättning eller andra hälsoskäl hindrat dem från att påbörja eller fullfölja en gymnasieutbildning. Män angav i större utsträckning att de varit skoltrötta och att de började arbeta, medan kvinnor angav i större utsträckning hälsoskäl och graviditet eller barn.

Definitioner och förklaringar

Studien omfattar ungdomar födda 1991–1995 som skulle påbörjat gymnasieskolan höstterminen 2007–2011 och avgått med slutbetyg vårterminen 2010–2013. Antalet ungdomar som ingår i studien låg mellan 111 600 (födda 1995) och 129 700 (födda 1991). Studien baseras på registerdata och på en enkätundersökning som riktade sig till födda 1991–1994 utan slutbetyg från gymnasieskolan och som genomfördes hösten 2015. Studien är återrapporteringen av ett regeringsuppdrag.

Publikation

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för statistik om utbildning och arbete

Adress
701 89 Örebro
E-post
ua@scb.se

Förfrågningar

Paula Kossack

Telefon
010-479 60 05
E-post
paula.kossack@scb.se