Befolkningsstatistiken baseras på de uppgifter om folk­bok­förda personer som Skatte­verket lämnar till SCB. Statistiken redo­visas varje månad, kvartal och helår och inne­håller upp­gifter om folk­mängd och befolk­nings­föränd­ringar, till exempel födda, döda och in‑ och ut­flyttade. Upp­gifterna redo­visas bland annat efter län, kommun, kön, ålder, civil­stånd, födelse­land och medborgar­skapsland.

Folkmängd 2013

Under 2013 sökte 54 259 personer asyl i Sverige. Närmare var tredje asylsökande var syrisk medborgare. Under året invandrade dessutom 115 845 personer där den vanligaste bosättningsorsaken för utomnordiska medborgare var anhöriginvandring. Nya siffror från befolkningsstatistiken visar även att medellivslängden för män för första gången översteg 80 år.  Läs hela pressmeddelandet

Nyckeltal för Sverige

Folkmängd 9 658 301  (Antal personer)

28 februari 2014
Förändring: 0,95 %

jämfört med motsvarande period föregående år

Artiklar

Fler artiklar


Kortadress: http://www.scb.se/BE0101

Kontakta oss

Statistikservice

08-506 948 01

Vardagar 
9.00-12.00, 13.00-16.30

Skärtorsdag 17 april
9.00-12.00

Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst

Gilla oss på facebook  Gilla oss på Facebook | Följ oss på Twitter  Följ oss på Twitter