Till innehåll på sidan

Kort analys

Fler upplever brottslighet och vandalisering i sitt bostadsområde

Senast uppdaterad: 2019-04-25

Ungefär 13 procent av befolkningen i Sverige upplever problem i det egna bostadsområdet med brottslighet, våld eller vandalisering. Det är en av de högsta andelarna i Europa.

Enligt undersökningen EU-SILC (EU:s undersökning om inkomst och levnadsförhållanden) är Sverige ett av de länder i Europa där störst andel av befolkningen upplever problem med brottslighet, våld eller vandalisering i sitt bostadsområde. I undersökningen får enskilda personer frågor om de upplever problem med brottslighet, våld eller vandalisering i området där de bor.

År 2017 angav 13 procent att de upplevde problem med brottslighet, våld eller vandalisering i sitt bostadsområde. Övriga nordiska länder är placerade bland de länder med lägst andel av befolkningen som upplever dessa problem i det egna bostadsområdet.

I Norge är det ungefär 4 procent som upplever problem med våld, brottslighet och vandalisering. Motsvarande andelar för Danmark och Finland är 8 respektive 6 procent.

Utvecklingen avviker från andra europeiska länder

Utvecklingen i Sverige under åren 2010–2017 avviker från hur det ser ut i andra europeiska länder. I alla länder utom Sverige, Luxemburg, Tyskland och Litauen minskar problemen med upplevd brottslighet, våld eller vandalisering. För hela EU visar utvecklingen en minskning 2010–2017 med ungefär tre procentenheter. I Sverige ökade andelen under samma period med mer än två procentenheter.

I början av 2010-talet hade Danmark den högsta andelen av befolkningen i Norden som upplevde problem i det egna bostadsområdet. Därefter har andelen minskat i Danmark.

Statistik från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) visar också att fler i Sverige upplever otrygghet vid utevistelse på kvällen i det egna bostadsområdet jämfört med 2010, liksom att vissa brott mot enskild person har ökat.

Andel av befolkningen som upplevde problem med brottslighet, våld eller vandalisering i det egna bostadsområdet åren 2010–2017

Diagram Andel av befolkningen som upplevde problem med brottslighet, våld eller vandalisering i det egna bostadsområdet åren 2010–2017

Källa: Eurostat, EU-SILC

Mer upplevda problem i storstäderna

De upplevda problemen med brottslighet, våld och vandalisering är vanligare i storstäder jämfört med mindre städer och glesbygden. I EU är andelen som anger att de upplever problem i bostadsområdet ungefär tre gånger större i storstäder jämfört med glesbygden.

I Sverige är skillnaderna mellan storstäder och glesbygd mindre än i EU, vilket beror på att en relativt stor andel av de som bor i glesbygden i Sverige upplever problem med brottslighet, våld eller vandalisering. I storstäderna är å andra sidan skillnaderna små mellan Sverige och EU-snittet.

Andel av befolkningen år 2017 som upplevde problem med brottslighet, våld eller vandalisering i det egna bostadsområdet, efter urbaniseringsgrad

Diagram Andel av befolkningen år 2017 som upplevde problem med brottslighet, våld eller vandalisering i det egna bostadsområdet, efter urbaniseringsgrad

Källa: Eurostat, EU-SILC

Vanligare bland personer med låg inkomst

Att uppleva problem med brottslighet, våld och vandalisering är vanligare bland personer med låg inkomst. Låg inkomst definieras här som att ha en disponibel inkomst under 60 procent av medianvärdet.

I Sverige svarade 16 procent inom gruppen med inkomst under den gränsen att de upplever problem med brottslighet, våld eller vandalisering. Denna andel är drygt 12 procent inom gruppen som har inkomst över 60 procent av medianinkomsten. Även i andra nordiska länder, samt inom EU-området generellt, gäller liknande förhållanden.

Andel av befolkningen år 2017 som upplevde problem med brottslighet, våld eller vandalisering i det egna bostadsområdet, efter inkomst

Diagram Andel av befolkningen år 2017 som upplevde problem med brottslighet, våld eller vandalisering i det egna bostadsområdet, efter inkomst

Källa: Eurostat, EU-SILC

Om undersökningen EU-SILC

Artikeln bygger på resultat från undersökningen EU-SILC som redovisas i Eurostats databas.

EU-SILC är en statistisk undersökning som genomförs årligen i alla EU-länder samt ytterligare några europeiska länder. Undersökningen gör det möjligt att jämföra uppgifter om inkomst, fattigdom, social utestängning, boende, arbete, utbildning och hälsa på både hushålls- och individnivå mellan olika länder.

Varje år ställs frågan: ”Har du i ditt bostadsområde problem med brottslighet, våld eller vandalisering?” till ett urval av befolkningen i åldern 16 år och äldre.

Statistiken berättar historier

Läs fler korta analyser