Till innehåll på sidan

Behandling av personuppgifter

EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) gäller som lag i Sverige och i övriga länder i EU och EES. GDPR är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av och kontroll över sina personuppgifter.

personuppgifter

För Statistiska centralbyrån (SCB) innebär GDPR höga krav på vår personuppgiftsbehandling och hur vi informerar om den. All vår behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Nedan finns en generell beskrivning av hur SCB behandlar personuppgifter.

SCB:s dataskyddspolicy (pdf)

I dataskyddspolicyn kan du läsa mer om vad en personuppgift är och vad som menas med behandling, samt hur du kan kontakta oss om du vill utöva dina rättigheter enligt GDPR.

Vad är en personuppgift?

Enligt GDPR är en personuppgift all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande, fysisk person. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter är också personuppgifter om de kan kopplas till en fysisk person.

Även uppgifter där kopplingen till en viss person har tagits bort är personuppgifter, om uppgifterna kan hänföras till denna fysiska person med hjälp av andra uppgifter.

Vad menas med behandling?

Med behandling av personuppgifter menas i princip allting som går att göra med personuppgifterna. Det kan till exempel vara att samla in, registrera, lagra, samköra eller skriva ut uppgifterna. På SCB behandlar vi dina personuppgifter dels när vi tar fram statistik, dels vid andra kontakter med dig.

Behandling av personuppgifter när vi tar fram statistik

Den personuppgiftsansvarige

SCB, med organisationsnummer 202100-0837 och adress Klostergatan 23, 701 89 Örebro, är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter. Vi kan också vara personuppgiftsbiträde vid framställning av statistik för en annan statistikansvarig myndighets räkning.

Kontaktuppgifter till SCB

SCB:s dataskyddsombud kan även nås direkt på dataskyddsombud@scb.se.

Ändamål och rättslig grund för behandling av dina personuppgifter

För att bland annat kunna kontakta dig behandlar SCB personuppgifter såsom namn och e-postadress som samlas in via webbplatsen, vid exempelvis:

  • Allmänna frågor
  • Prenumerationer på nyhetsbrev
  • Beställningar av mikrodata.

Tänk på att endast lämna uppgifter som är relevanta och efterfrågas.

SCB behandlar framför allt personuppgifter för att framställa statistik, men behandlar också personuppgifter för andra ändamål.

För framställning av statistik och de flesta andra ändamål SCB har med vår behandling av personuppgifter är den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse (art. 6.1.e GDPR samt lagen (2001:99) om den officiella statistiken och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken). I vissa fall har vi en annan rättslig grund för vår behandling av personuppgifter.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas som utgångspunkt endast av oss. Dina personuppgifter kan även komma att delas med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning i egenskap av personuppgiftsbiträden.

SCB är en statlig myndighet och omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att handlingar hos SCB, inklusive personuppgifter, kan bli allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut till den som begär det. I de flesta fall lämnar SCB inte ut personuppgifter, eftersom de skyddas av sekretess. Den vanligaste sekretessen är statistiksekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Vi behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar inte dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning eller myndighetsbeslut. Det finns olika bestämmelser om hur länge personuppgifterna sparas, beroende på olika ändamål med behandlingen. 

Dina rättigheter

Du har ett antal rättigheter enligt GDPR. Dessa rättigheter innebär i huvudsak att du ska få information om när och hur dina personuppgifter behandlas och att du ska kunna ha kontroll över dina personuppgifter.

Det finns undantag från dessa rättigheter. Om dina personuppgifter ingår i ett stort urval av personuppgifter för statistik, finns det bestämmelser som gör att SCB inte måste informera dig om när och hur dina personuppgifter i det urvalet behandlas.

Du har bland annat rätt att i vissa fall få dina uppgifter rättade eller raderade (”rätten att bli glömd”). Du har även i vissa fall rätt att få ut och flytta dina uppgifter (”rätt till dataportabilitet”) och rätt att göra invändningar mot behandlingen.

Du har rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och en gratis kopia av dem (registerutdrag).

Registerutdrag enligt dataskyddsförordningen

Vi behandlar inte personuppgifter för automatiskt beslutsfattande.

Om du anser att vi bryter mot GDPR har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, se närmare på www.imy.se. Om du vill utöva dina rättigheter eller kontakta oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till vårt dataskyddsombud.

Kontakt

Dataskyddsombud

Telefon
010-479 40 00
E-post
dataskyddsombud@scb.se