Till innehåll på sidan

Kort analys

Män med garantipension dör tidigare

Senast uppdaterad: 2021-01-26

Personer med garantipension får kortare liv än de som inte har garantipension. Det gäller i synnerhet män. Inte ens hälften av de ensamboende män som hade garantipension det år de fyllde 66 år levde tills de blev 80 år.

Garantipension har de som är över 65 år och som inte har arbetat tillräckligt mycket för att nå upp till en miniminivå på pensionen. Att ha garantipension är betydligt vanligare bland kvinnor än bland män. Av 66-åringarna i Sverige har cirka var tredje kvinna och var sjätte man garantipension.

Vi har jämfört dödligheten bland personer som är födda 1939 och som antingen hade garantipension när de fyllde 66 år eller inte hade det. Personerna har också delats upp i grupper efter kön samt om de var sammanboende eller ensamboende.

Hela populationen födda 1939 består totalt av 90 000 personer. Av dem utvandrade drygt 600 personer mellan 2005 och 2019. Av de återstående fanns 73 procent kvar i livet den 31 december 2019, det vill säga det år de fyllde 80 år.

Dödligheten högre bland dem med garantipension

Resultaten av jämförelsen visar tydligt att dödligheten är högre bland dem som har garantipension. Andelen som överlevde till och med 2019 varierar kraftigt beroende på vilken grupp man tittar på. Allra lägst var andelen bland ensamstående män med garantipension, 47 procent. Att dödligheten är högre bland män är allmänt känt, och vi vet också sedan tidigare att dödligheten är högre bland ensamboende.

Störst andel som fortfarande fanns i livet hade gruppen sammanboende kvinnor utan garantipension. 83 procent av dem levde fortfarande vid 80 års ålder vid utgången av 2019.

Sjukersättning vanligare bland dem med garantipension

Garantipensionen i sig medför inte en ökad risk att dö tidigt, utan orsaken går bland annat att se om man tittar på hur livet såg ut innan pensionen. Bland dem som har garantipension är det betydligt vanligare att man någon gång under arbetslivet haft sjukersättning eller ekonomiskt bistånd. Det i sig tyder på att man har varit sjuk eller haft funktionsnedsättningar som gjort att man inte kunnat förvärvsarbeta.

Att betydligt större andel kvinnor än män har garantipension beror dock inte på att kvinnor har så mycket sämre hälsa. Skillnaden i dödlighet mellan sammanboende kvinnor med garantipension respektive utan garantipension är nämligen liten, vilket tyder på att skillnaden i hälsa mellan dessa två grupper inte är så stor.

Orsaken till att så stor andel kvinnor har garantipension är i stället att många av dessa kvinnor förvärvsarbetade i mindre omfattning, ofta som en lösning på en familjesituation med barn eller äldre anhöriga. För många av dem blev då livsinkomsten så låg att de fick garantipension.

Andel personer födda 1939 med respektive utan garantipension året de fyllde 66, och som var i livet den 31 december 2019

Andel personer födda 1939 med respektive utan garantipension året de fyllde 66, som var i livet den 31 december 2019

Källa: SCB, Inkomster och skatter.