Till innehåll på sidan

Kort analys

Överdödlighet i Europa under 2020

Senast uppdaterad: 2021-04-09

Covid-19 innebar att det dog betydligt fler personer i Europa under förra året än normalt. Överdödligheten i Sverige var lägre än i de flesta länder på kontinenten men högre än i övriga nordiska länder.

I början av 2020 låg siffrorna över antal döda lägre än de föregående fyra årens genomsnitt i de flesta europeiska länder. Även när pandemin tog fart dröjde det ett tag innan dödligheten ökade i Sverige. I flera länder noterades en markant överdödlighet redan i mars, en månad då Sverige låg nära normal dödlighet.

Svårt jämföra olika länder

– Att jämföra effekterna av covid-19 i olika länder är väldigt svårt. Vi har det senaste året noterat att dödligheten under pandemin ökat mer i de äldre åldersgrupperna, och eftersom länder har olika åldersstruktur kan det vara en viktig orsak till att de har drabbats olika hårt. Genom att relatera dödligheten under 2020 till de föregående åren kan vi dock se hur många fler eller färre än vanligt som dött under pandemin, säger Linus Garp, befolkningsstatistiker på Statistikmyndigheten SCB.

I Spanien och Italien nådde överdödligheten upp till nivåer kring 50 procent i mars. Under de följande månaderna skulle dock överdödligheten i Sverige bli både högre och mer ihållande än i många andra länder, bland annat jämfört med EU:s genomsnitt och övriga nordiska länder.

– Statistiken visar att covid-19 spreds några veckor senare i Sverige än i länder i framförallt Syd- och Centraleuropa, men vi hade jämförelsevis höga nivåer i Sverige under våren fram till midsommar ungefär, säger Linus Garp.

Överdödlighet 2020

Diagram

*Med EU menas samtliga EU-länder exklusive Irland (som inte redovisat någon dödlighetsstatistik). Norge, Schweiz, Island och Liechtenstein ingår också i undersökningen.
Källa: Eurostat.

Sverige bland Europas toppar i april 2020

Under april förvärrades situationen på många håll i Europa och det var också den månad som noterade den högsta överdödligheten under första halvåret. Högst överdödlighet i april hade Spanien med 79 procent och Belgien med 74 procent. Sverige låg i april på 38 procent och var i och med detta ett av de sex länder som noterade en överdödlighet som översteg 35 procent.

De sex länder som hade högst överdödlighet i april 2020

Diagram

Källa: Eurostat.

Under sommaren gick överdödligheten i Europa ned, under maj-juli var den lägre än 3 procent per månad. Sverige närmade sig mer normala nivåer men låg fortfarande högre än i övriga Europa under maj och juni. I juli låg Sverige på samma nivå som Europa totalt. Jämfört med flera av Europas mest folkrika länder hade alltså Sverige under första halvåret inte lika höga toppar i dödligheten men den var mer ihållande.

Ökad dödlighet i östra Europa

Under andra halvan av 2020 började dödstalen öka ordentligt i länder som inte berördes i så stor utsträckning under första halvåret, till exempel Rumänien, Polen, Grekland och Tjeckien. I september 2020 hade överdödligheten i EU ökat till 8 procent, vilket dock fortfarande var långt under första halvårets topp på 25 procent i april. Mot slutet av året ökade överdödligheten på nytt i många länder som tidigare drabbats hårt under våren, till exempel Spanien, Belgien och Frankrike. I november var överdödligheten i Europa den högsta under 2020, drygt 40 procent. Men det var inte samma länder som noterade högst överdödlighet i november som under den första toppen i april. I november toppades överdödligheten av länder i östra Europa, som till exempel Polen, Bulgarien och Slovenien. Samtliga av dessa länder hade normal dödlighet i april.

De sex länder som hade högst överdödlighet i november 2020

Diagram

Källa: Eurostat.

Under december 2020 fortsatte överdödligheten uppåt i Sverige samtidigt som den sjönk något i Europa. Flera länder hade dock sin högsta nivå för året i december, till exempel Tyskland.

Dödligheten i de nordiska länderna

Medan våra nordiska grannländer har haft en dödlighet som varit relativt normal jämfört med andra år, har Sverige upplevt ett år som avvikit kraftigt från det normala. Framför allt i april, maj och december hade Sverige en betydligt högre överdödlighet än de övriga nordiska länderna. De svenska siffrorna låg dessa månader på 38, 24 respektive 25 procent. Finland hade sin högsta överdödlighet i april med 8 procent, Danmark i december med 11 procent och Norge i september med 5 procent.

– Man ska också komma ihåg att denna statistik inte enbart bygger på antalet döda i covid-19, statistiken redovisar hur många fler som dött jämfört med de föregående åren. Det är en robust metod som inte berörs av skillnader i klassificering av dödsorsaker, säger Linus Garp.

Här kan du jämföra dödlighetsstatistiken i Sverige med övriga länder i Europa (verktyget fungerar bäst i exempelvis Microsoft Edge, Gooogle Chrome eller Mozilla Firefox). 

Bild

Metoder och definitioner

Om statistiken

Eurostat publicerar sedan årsskiftet 2020/2021 statistikportalen European Statistical Recovery Dashboard. Syftet med portalen är att samla viktiga covid-19-relaterade indikatorer. Överdödligheten är ett tydligt och enkelt sätt att mäta utvecklingen av antalet dödsfall. Indikatorn bygger på samtliga inrapporterade dödsfall, oavsett dödsorsak, och belyser direkta och indirekta effekter av pandemin. Den överdödlighet som avses i denna artikel avser alltså det totala antalet inrapporterade dödsfall oavsett dödsorsak och statistiken berörs därför inte av till exempel ländernas olika hantering av inrapportering av dödsorsaker. Överdödligheten mäts i procentuell förändring av antalet dödsfall och sätts i relation till genomsnittet för motsvarande period de föregående fyra åren. Överdödlighet anses vara den mest användbara indikatorn för att visa förändringar i antalet dödsfall.

Statistiken berättar historier

Läs fler korta analyser

Relaterat innehåll

Sverige har återigen överdödlighet – äldre hårdast drabbade (scb.se)

Följ utvecklingen i Sveriges kommuner i vår nya informationspanel (scb.se)

Eurostat samlar EU-länders indikatorer under pandemin (scb.se)