Till innehåll på sidan

Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv, 2:a kvartalet 2017:

Stark tillväxt andra kvartalet 2017

Statistiknyhet från SCB 2017-09-27 9.30

Tillväxten tog ny fart under andra kvartalet och Sveriges ekonomi uppvisade den högsta tillväxttakten sedan fjärde kvartalet 2015. Exporten lyfte tillväxten men även de fasta bruttoinvesteringarna ökade och lämnade ett betydande bidrag.

Sveriges BNP steg med 1,3 procent andra kvartalet, säsongrensat och jämfört med föregående kvartal. Tillväxttakten stegrades därmed jämfört med första kvartalet och ökningen var den kraftigaste sedan fjärde kvartalet 2015. Exporten agerade draglok och både varu- och tjänsteexporten växte. Totalt bidrog exporten med 1,0 procentenheter till BNP-tillväxten och lämnade i likhet med tredje och fjärde kvartalet i fjol det största bidraget. Varuexporten som bidrog med 0,7 procentenheter till BNP-tillväxten lyftes främst av export av investeringsvaror och insatsvaror. Samtidigt steg importen, vilket drog ned BNP-utvecklingen andra kvartalet, men då bidraget från exporten var större lämnade exportnettot ett positivt bidrag till BNP-tillväxten.

Även de fasta bruttoinvesteringarna ökade och den positiva trenden sedan början av 2013 höll därmed i sig även andra kvartalet. Investeringsuppgången var bred men i likhet med tidigare kvartal var det främst de byggrelaterade investeringarna som stod bakom utvecklingen. Närmast efter exporten lämnade de fasta bruttoinvesteringarna det största bidraget till BNP-utvecklingen. Även hushållskonsumtionen och de offentliga myndigheternas konsumtion bidrog positivt till tillväxten andra kvartalet.

Bidrag till BNP-tillväxten

Tillväxt i procent och bidrag i procentenheter
Diagram

Källa: Nationalräkenskaperna

Läs mer om BNP-utvecklingen och fördjupande artiklar i detta nummer av Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv. Detta nummer innehåller tre fördjupningsartiklar.

BNP drygt 30 gånger så hög idag som år 1800

Sveriges ekonomi har stöpts om sedan 1800-talet och förändrats från ett jordbrukssamhälle till en ekonomi präglad av ökande tjänsteproduktion. Sveriges ekonomiska utveckling analyseras med hjälp av långa tidserier där data från nationalräkenskaperna länkats ihop med historiska tidserier framtagna av forskare. Resultaten visar att varuproduktionen bidragit mest till tillväxten. Strukturomvandlingen har även påverkat arbetsmarknaden och sysselsättningen har växt i en snabbare takt än befolkningen.

Tandvårdskostnaden per capita ökade år 2015

År 2015 uppgick tandvårdskostnaderna i Sverige till 25 miljarder kronor. Tandvårdskostnaden per capita har sjunkit sedan år 2009 men på senare tid börjat öka igen. Artikeln belyser beräkningarna av tandvården i nationalräkenskaperna och visar att hushållen är den sektor som finansierar den största delen av tandvården.

Minskad positiv bias i revideringarna av BNP

BNP-utvecklingen reviderades upp med 0,4 procentenheter vid publiceringen av de detaljerade årsberäkningarna för 2015. Sett över en längre tidsperiod har tendensen att revidera BNP-utvecklingen uppåt i den slutliga årsberäkningen dock minskat. Artikeln syftar till att ge en överblick av hur volymutvecklingen i BNP och användningssidans huvudvariabler har reviderats under senare år.

Publikation

Nästa publiceringstillfälle

2017-12-13 klockan 09.30.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Nationalräkenskaper

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
nrinfo@scb.se

Förfrågningar

Sofia Nilsson

Telefon
010-479 41 16
E-post
sofia.nilsson@scb.se