Till innehåll på sidan

Kommunernas och regionernas preliminära bokslut för 2021

Fortsatt starkt resultat för kommuner och regioner under 2021

Statistiknyhet från SCB 2022-03-01 8.00

Kommunsektorn – kommuner och regioner sammanräknat – redovisade ett verksamhetsresultat på 52,1 miljarder kronor för 2021. Det innebar en ökning av verksamhetens resultat med 0,7 miljarder kronor jämfört med föregående år. Verksamhetens resultat för kommunerna ökade med 8,4 miljarder kronor medan regionerna hade en minskning på 7,7 miljarder kronor mot 2020.

Verksamhetens nettokostnader uppgick till -959,0 miljarder kronor för 2021. Det är en ökning med 47,2 miljarder kronor, motsvarande 5 procent, jämfört med 2020.

Skatteintäkter tillsammans med generella statsbidrag och utjämning ökade med 47,9 miljarder kronor jämfört med 2020. Detta bidrog till ett fortsatt starkt verksamhetsresultat trots kraftigt ökade nettokostnader.

Resultatet efter finansiella poster var 14,9 miljarder kronor högre än 2020. Nettoresultatet av de finansiella posterna ökade med 13,9 miljarder kronor jämfört med föregående år. Årets resultat för kommunsektorn landade på 67,6 miljarder kronor, en ökning med 24 procent mot 2020.

Stort överskott för kommunerna

Verksamhetens resultat för kommunerna uppgick till 38,3 miljarder kronor för 2021. Det var en ökning med 8,4 miljarder kronor jämfört med 2020. Verksamhetens nettokostnad ökade med 23,3 miljarder kronor, men kompenserades av en ökning av skatteintäkter med 28,3 miljarder kronor samt generella statsbidrag och utjämning som ökade med ytterligare 3,5 miljarder kronor under 2021. Ökningen av generella statsbidrag och utjämning beror främst på utökning av anslaget till kommunalekonomisk utjämning i form av regleringsbidrag.

Resultat efter finansiella poster ökade med 12,3 miljarder kronor jämfört med 2020. Finansiella intäkter ökade med 3,6 miljarder kronor och finansiella kostnader minskade med 0,2 miljarder kronor, vilket gav en nettoeffekt på 3,8 miljarder kronor jämfört med föregående år.

Vid publiceringstillfället saknades två kommuner (Trosa och Bjurholm). 2,8 procent av de inkomna kommunerna redovisade ett negativt verksamhetsresultat för 2021. Det var färre än året före då 6,9 procent av kommunerna redovisade ett negativt verksamhetsresultat.

Resultaträkning för kommuner 2019–2021, miljarder kronor
  2019 2020 2021
Verksamhetens intäkter 160,1 165,6 167,6
Verksamhetens kostnader ‑710,6 ‑720,4 ‑743,9
Avskrivningar och nedskrivningar ‑26,1 ‑28,7 ‑30,6
Verksamhetens nettokostnader ‑576,7 ‑583,5 ‑606,8
Skatteintäkter 482,5 486,1 514,4
Generella statsbidrag och utjämning 101,3 127,3 130,8
Verksamhetens resultat 7,1 29,9 38,3
Finansiella intäkter 15,9 12,5 16,1
Finansiella kostnader ‑6,1 ‑7,2 ‑7,0
Resultat efter finansiella poster 16,9 35,1 47,4
Extraordinära poster 1,8 0,1 ‑1,5
Årets resultat 18,6 35,2 45,9

I tabellen ingår Region Gotland till 65 procent.

Ökade kostnader påverkar regionernas resultat

Verksamhetens resultat för regionerna uppgick till 13,8 miljarder kronor för 2021, vilket var 7,7 miljarder lägre än 2020. Det minskade resultatet kan hänföras till en ökning av nettokostnaderna. Skatteintäkterna uppgick till 289,7 miljarder kronor 2021, vilket var en ökning med 6 procent jämfört med föregående år. Generella statsbidrag och utjämning låg på samma nivå som 2020.

Verksamhetens intäkter ökade med 13 procent, från 89,3 miljarder kronor 2020 till 100,7 miljarder kronor 2021. Verksamhetens kostnader ökade med 33,0 miljarder kronor, vilket motsvarar en ökning på 8 procent mot 2020.

Trots ett minskat verksamhetsresultat redovisade regionerna ett fortsatt starkt resultat efter finansiella poster på 21,8 miljarder kronor, vilket var 2,6 miljarder högre än 2020. Finansiella intäkter ökade med 8,2 miljarder kronor medan finansiella kostnader minskade med 1,9 miljarder kronor, vilket gav en nettoeffekt på 10,1 miljarder kronor jämfört med föregående år.

9,5 procent av regionerna redovisade ett negativt verksamhetsresultat för 2021.

Resultaträkning för regioner 2019–2021, miljarder kronor
  2019 2020 2021
Verksamhetens intäkter 71,3 89,3 100,7
Verksamhetens kostnader ‑385,5 ‑404,4 ‑437,4
Avskrivningar och nedskrivningar ‑12,3 ‑13,2 ‑15,5
Verksamhetens nettokostnader ‑326,4 ‑328,3 ‑352,2
Skatteintäkter 270,2 273,7 289,7
Generella statsbidrag och utjämning 61,5 76,1 76,2
Verksamhetens resultat 5,3 21,5 13,8
Finansiella intäkter 9,9 5,1 13,3
Finansiella kostnader ‑6,3 ‑7,3 ‑5,4
Resultat efter finansiella poster 8,9 19,2 21,8
Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0
Årets resultat 8,9 19,2 21,8

I tabellen ingår Region Gotland till 35 procent.

Definitioner och förklaringar

Region Gotland har till skillnad från övriga kommuner och regioner två uppdrag, de ansvarar för kommunala uppgifter och regionsuppgifter. Detta innebär att det är mycket svårt att jämföra data avseende resultat- och balansräkning för Region Gotland med övriga kommuner och regioner i Sverige. SCB har, i ett försök till jämförbarhet, uppskattat att 65 procent av den totala verksamheten avser kommunal verksamhet medan 35 procent avser regionsverksamhet. SCB vill dock poängtera att fördelningen är en uppskattning och att jämförelser med andra kommuner och regioner bör göras med försiktighet.

Extraordinära poster är intäkter och kostnader som inte ingår i ordinarie verksamhet. Resultat före extraordinära poster är inte alltid jämförbara mellan kommuner/regioner, eftersom vad som klassas som extraordinärt kan variera.

Samtliga uppgifter är preliminära och kan komma att justeras.

Uppgifterna redovisas i löpande priser.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa publiceringstillfälle är 2022-03-15.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Förfrågningar

Sandra Lindgren

Telefon
010-479 64 48
E-post
sandra.lindgren@scb.se

Linda Larserö

Telefon
010-479 63 31
E-post
linda.larsero@scb.se