Till innehåll på sidan

Inträdet på arbetsmarknaden för universitets- och högskolestuderande

Lämna uppgifterna

Logga in

Syftet med undersökningen är att beskriva inträdet på arbetsmarknaden för personer som studerat på universitet eller högskola. Hur har tiden efter studierna sett ut – har de flesta börjat arbeta, och är det i så fall inom området för sin utbildning? En viktig del är därför att få reda på hur kontakten med arbetsmarknaden sett ut, och hur arbetssituationen påverkats av pandemin.

I undersökningens urval ingår cirka 18 000 personer som blivit slumpvis utvalda från Universitets- och högskoleregistret läsåret 2017/2018. Bland dem ingår både personer som avbrutit sina studier och personer som avslutat sina studier, antingen med eller utan ett examensbevis.

Statistikmyndigheten SCB har fått i uppgift av riksdag och regering att beskriva befolkningens utbildning i Sverige. Den här uppföljningen av inträdet på arbetsmarknaden är en del i den beskrivningen. Undersökningen har genomförts med några års mellanrum sedan 1996.

Ta del av den färdiga statistiken

Resultatet publiceras 16 november 2021. Tidigare undersökningars resultat finns också publicerade på nedanstående länk.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Att delta i undersökningen är frivilligt.

Det kommer inte att framgå vad just du har svarat när undersökningens resultat redovisas.

Uppgifterna som du lämnar skyddas av sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Alla på SCB som arbetar med undersökningen omfattas av reglerna om sekretess och tystnadsplikt.

Regler för personuppgiftsbehandling finns även i personuppgiftslagen (1998:204) samt i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

SCB är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som SCB utför i denna undersökning.

Kontakta oss

Jonathan Baquedano

Telefon
010-479 69 48
E-post
intradet@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/intradetun