Till innehåll på sidan

Utländska företag

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Syftet med undersökningen är att belysa omfattning och förändringar i det utländska ägandet av företag i Sverige. Undersökningen är en årlig totalundersökning av moderbolag. Statistiska centralbyrån (SCB) genomför undersökningen på uppdrag av Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys), som är statistikansvarig myndighet för området.

Instruktioner

Uppgiftslämnandet sker via webblankett. Den kan innehålla förtryckta uppgifter som förenklar uppgiftslämnandet.

Tidsplan

Undersökningen är stängd. Ingen insamling kommer att genomföras under 2021.

Vanliga frågor

Kan vi få anstånd med att lämna uppgifterna?

Om ni inte hinner skicka in blanketten till sista svarsdatum, kontakta oss via e‑post eller telefon 010-479 62 70. Normalt är det inga problem att förlänga svarstiden med en till två veckor. Kom ihåg att meddela oss ert organisationsnummer.

Kan vi fylla i en pappersblankett?

En pappersblankett finns tillgänglig och kan skickas till er. Kontakta oss via e-post eller telefon 010-479 62 70 och be om att få blanketten i pappersform.

Vilka ingår i undersökningen?

Det är en totalundersökning, vilket innebär att samtliga företag och filialer som är utlandsägda ingår i undersökningen.

Kan jag få betalt för att lämna uppgifter om mitt företag?

Nej. Uppgiftslämnandet är en lagstadgad skyldighet för företag och organisationer, därför utbetalas ingen ersättning. Varken SCB eller någon annan myndighet har beviljats medel att ersätta företagen med för inlämnandet av uppgifter till den officiella statistiken.

Ta del av den färdiga statistiken

Publicering av resultatet sker i serien Tillväxtanalys Statistik på Tillväxtanalys webbplats samt i publikationer från Eurostat och OECD.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och Tillväxtanalys föreskrifter (MT-FS 2009:1) (pdf). Uppgifterna som lämnas skyddas av sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Vid publicering kommer inga enskilda arbetsställen eller företag att kunna identifieras. Uppgifter om utländskt ägande och land lämnas dock till det allmänna företagsregistret (BASUN) i enlighet med förordningen (1984:692) om det allmänna företagsregistret. Uppgifterna i BASUN omfattas inte av sekretess. Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR) och Regelrådet.

Se även

Samma information finns även på engelska.

Foreign controlled enterprises in Sweden

Kontakta oss

Öppettider:
Vardagar: 09.00–16.00
Lunchstängt: 12.00–13.00

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/utl