Till innehåll på sidan

Populär statistik

Statistiknyheter

Publiceras måndag-fredag 09.30

 • 22 sep
  Icke-finansiella bolag emitterade mer värdepapper

  Icke-finansiella bolag ökade sin upplåning både i emitterade värdepapper och via lån i monetära finansinstitut under andra kvartalet 2017. Under de tre senaste kvartalen har upplåning via räntebärande värdepapper ökat mer än lån i monetära finansinstitut.

 • 18 sep
  Minskad upplåning i räntebärande värdepapper

  Den samlade svenska värdepappersskulden minskade under augusti månad med 18 miljarder kronor, till 7 480 miljarder kronor. Minskningen beror till stor del på förfall i obligationer denominerade i SEK samt försvagade växelkurser i de viktigaste emissionsvalutorna USD, EUR och GBP. Värdepapper denominerade i USD och EUR emitterades till ett värde av 24 respektive 10 miljarder kronor netto. Trots det ökade upplåningen i USD bara med 3 miljarder kronor medan upplåningen i EUR minskade med 3 miljarder kronor. Upplåningen i GBP minskade med 8 miljarder kronor trots emissioner till ett värde av 1 miljard kronor netto.

 • 15 sep
  Byggkostnaden steg med 2,6 procent på årsbasis

  Faktorprisindex för flerbostadshus gick upp med 0,1 procent mellan juli och augusti 2017. På årsbasis ökade faktorpriserna med 2,6 procent.

 • 14 sep
  Antalet anställda fortsätter att öka

  Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 5 109 000 i augusti 2017, icke säsongrensat. Det var en ökning med 148 000 jämfört med augusti 2016. Antalet arbetslösa uppgick till 326 000 och arbetslöshetstalet uppgick till 6,0 procent, en minskning med 0,6 procentenheter. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 133,4 miljoner per vecka, kalenderkorrigerat var det en ökning med 2,9 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen samt små förändringar av arbetslösheten som uppgick till 6,7 procent.

 • 13 sep
  BNP steg med 1,3 procent jämfört med första kvartalet 2017

  Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade med 1,3 procent andra kvartalet, säsongrensat och jämfört med första kvartalet. Det var främst export och fasta bruttoinvesteringar som bidrog till uppgången. Kalenderkorrigerat och jämfört med andra kvartalet 2016 steg BNP med 3,1 procent.

Fler statistiknyheter

Nyckeltal för Sverige

Folkmängd 10 065 389

juli 2017

Inflationstakt enligt KPIF 2,3 %

augusti 2017 jämfört med samma period föregående år

Konsumentprisindex (KPI) 323,18

augusti 2017

BNP, volymförändring (säsongrensad) 1,3 %

kvartal 2 2017 jämfört med föregående period

Fler nyckeltal

Uppgiftslämnare-ikonDeltar du i någon av våra undersökningar?

Som uppgiftslämnare är du avgörande för att vi ska kunna ta fram tillförlitlig statistik som underlag för beslut, debatt och forskning. Stort tack för att du är med!

Hjälp för

Statistikservice-ikonFrågor om statistik? Kontakta oss!

Välkommen att ringa eller skicka in din fråga till Statistikservice.

Vi hjälper dig vardagar 9.00–12.00, 13-16.30

 010-479 50 00

Använd vårt frågeformulär

Artiklar

Utbildning lönar sig – särskilt för män

Personer med toppbetyg i gymnasiet har större chans att senare i livet bli höginkomsttagare än de som har lägre betyg. Men skillnaden mellan könen är tydlig. Sannolikheten att få hög inkomst är högre bland män än bland kvinnor.

Svensk tjänsteexport alltmer global

Totalt ökade svenska företags handel med tjänster till utlandet med 389 procent mellan 1950 och 2016. Övriga företagstjänster, telekommunikation och IT-tjänster står för huvuddelen av exporten, som främst går till övriga EU-länder och Norden.

Hög personalomsättning i enkla jobb

Yrken utan utbildningskrav, så kallade enkla jobb har hög personalomsättning. Vanligaste yrket att gå till efter ett enkelt jobb finns inom service, omsorg och försäljning. Många unga som slutar arbeta efter ett enkelt jobb studerar, medan äldre går i pension eller hamnar inom trygghetssystemen.

Fler artiklar

Aktuellt

Fortsatt starkt konjunkturläge

Sommarens statistikskörd har gett en fortsatt positiv bild av svensk ekonomi. En stark inhemsk efterfrågan agerar draglok. Men i takt med att konjunkturen i omvärlden stärks påverkas även exporten positivt.

Nya numret av SCB-Indikatorer

26 800 000

kilo äpplen skördades i Sverige 2016. Det var 1 500 000 kilo mer än året tidigare.

Läs mer i trädgårdsundersökningen, tabell 2b (pdf)

 

Om amerikafararna i Statistisk årsbok

Vid 1900-talets början bodde det över en miljon svenskättlingar i USA. Befolkningen i Sverige var något över fem miljoner.

Läs mer om amerikafararna

Kalendarium

Hela kalendariet