Till innehåll på sidan

Nationalräkenskaper, kvartals- och årsberäkningar

Nästa publicering: 2019-09-13

Nationalräkenskaperna (NR) är ett kontosystem som sammanfattar och beskriver vårt lands ekonomiska aktiviteter och utveckling. I nationalräkenskaperna beräknas bland annat bruttonationalprodukten (BNP), reala sektorräkenskaper och finansräkenskaper.

Korrigering 2018-09-13

Korrigering har gjorts i flera tabeller för år 1993–2015.

Korrigeringen avser värden i löpande priser, volymindex samt volymförändring för åren 1993–2015 för produktion, förbrukning, förädlingsvärde och fasta bruttoinvesteringar. Läs mer i det statistiska meddelandet Nationalräkenskaper detaljerade årsberäkningar 2016.

Korrigering 2018-10-08

Korrigering har gjorts i diagram ”Bruttonationalprodukt (BNP), real BNP och real bruttonationalinkomst (BNI). Korrigeringen avser volymindex för real BNP och real bruttonationalinkomst för år 1994–2016.

Nyckeltal för Sverige

BNP, volymförändring (säsongrensad)

-0,1 %

Referenstid: kvartal 2 2019 jämfört med föregående period

Bruttonationalprodukt (BNP)

4 789 853

miljoner kronor

Referenstid: 2018

Bruttonationalinkomst (BNI)

4 865 480

miljoner kronor

Referenstid: 2018

BNP, volymförändring (kalenderkorrigerad)

1,4 %

Referenstid: kvartal 2 2019 jämfört med samma period föregående år

Bruttonationalprodukt (BNP) per capita

471

tusen kronor

Referenstid: 2018

Bruttonationalinkomst (BNI) per capita

478

tusen kronor

Referenstid: 2018

Statistiknyheter

Nationalräkenskaper, 2:a kvartalet 2019

2019-07-30

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) minskade med 0,1 procent andra kvartalet, säsongrensat och jämfört med första kvartalet 2019. Nedgången förklaras främst av fasta bruttoinvesteringar. Kalenderkorrigerat och jämfört med andra kvartalet 2018 ökade BNP med 1,4 procent.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Nationalräkenskaper, detaljerade årsberäkningar 2016 SM 2018-09-13
Nationalräkenskaper, detaljerade årsberäkningar 2015 SM 2017-09-11
Nationalräkenskaper, detaljerade årsberäkningar 2014 SM 2016-09-14
Nationalräkenskaper, detaljerade årsberäkningar 1993–2013 SM 2015-09-11

Aktuellt

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Nationalräkenskaperna

E-post
nrinfo@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/nr0103