Till innehåll på sidan

Nationalräkenskaper, kvartals- och årsberäkningar

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2022-05-30

Nationalräkenskaperna (NR) är ett kontosystem som sammanfattar och beskriver vårt lands ekonomiska aktiviteter och utveckling. I nationalräkenskaperna beräknas bland annat bruttonationalprodukten (BNP), reala sektorräkenskaper och finansräkenskaper.

Upprättning av antal sysselsatta och antal arbetade timmar i Nationalräkenskaperna

Idag den 18 mars har Arbetskraftsundersökningarna (AKU) rättat upp skattningarna av antal sysselsatta. Upprättningen gäller uppdelningen på hur många som är sysselsatta i Sverige och hur många som är sysselsatta utomlands.

Eftersom Nationalräkenskaperna använder värden från AKU gällande antal sysselsatta i Sverige i skattningarna av antal sysselsatta och antal arbetade timmar så har även Nationalräkenskaperna rättats upp idag gällande dessa två variabler. När det gäller antal sysselsatta så är det näringslivets sysselsättning som påverkats enbart. När det gäller antal arbetade timmar så är det både offentliga myndigheter och näringslivet som påverkats. Totalt antal arbetade timmar i hela ekonomin är dock oförändrat.

Antalet arbetade timmar i offentliga myndigheter används i Nationalräkenskaperna också för att beräkna offentlig sektors förädlingsvärde och konsumtion. Effekten av felet är dock litet och påverkan på BNP är i stort sett noll. Detta gör att vi inte gör någon revidering av BNP nu utan tar in det vid nästa publiceringstillfälle.

Nyckeltal för Sverige

BNP, volymförändring (säsongrensad)

1,1 %

Referenstid: kvartal 4 2021 jämfört med föregående period

Bruttonationalprodukt (BNP)

5 381 263

miljoner kronor

Referenstid: 2021

Bruttonationalinkomst (BNI)

5 541 450

miljoner kronor

Referenstid: 2021

BNP, volymförändring (kalenderkorrigerad)

5,2 %

Referenstid: kvartal 4 2021 jämfört med samma period föregående år

Bruttonationalprodukt (BNP) per capita

517

tusen kronor

Referenstid: 2021

Bruttonationalinkomst (BNI) per capita

532

tusen kronor

Referenstid: 2021

Statistiknyheter

Nationalräkenskaper, 4:e kvartalet 2021

2022-02-28

Sveriges BNP ökade med 1,1 procent under fjärde kvartalet, säsongrensat och jämfört med kvartalet innan. Det var främst exporten och hushållens konsumtion som bidrog till uppgången. Kalenderkorrigerat och jämfört med fjärde kvartalet 2020 ökade BNP med 5,2 procent. BNP för helåret 2021 ökade med 4,8 procent jämfört med helåret 2020.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Kommentarer till beräkningarna BNP-kvartal Tidskrift 2022-02-28
Kommentarer till beräkningarna BNP kvartal Tidskrift 2021-11-29
Kommentarer till beräkningarna BNP kvartal Tidskrift 2021-08-27
Kommentarer till beräkningarna BNP kvartal Tidskrift 2021-05-28
Kommentarer till beräkningarna BNP kvartal Tidskrift 2021-02-26
Kommentarer till beräkningarna BNP kvartal Tidskrift 2020-11-27
Kommentarer till beräkningarna BNP kvartal Tidskrift 2020-08-28
Nationalräkenskaper, detaljerade årsberäkningar 1993–2018 SM 2020-05-29
Kommentarer till beräkningarna BNP kvartal Tidskrift 2020-05-29
National Accounts, Detailed Annual Calculations 1993–2018 SM 2020-05-29
Kommentarer till beräkningarna BNP kvartal Tidskrift 2020-02-28
Kommentarer till beräkningarna BNP kvartal Tidskrift 2019-11-29
Nationalräkenskaper, detaljerade årsberäkningar 1993–2017 SM 2019-09-13
Nationalräkenskaper, detaljerade årsberäkningar 2016 SM 2018-09-13
Nationalräkenskaper, detaljerade årsberäkningar 2015 SM 2017-09-11
Nationalräkenskaper, detaljerade årsberäkningar 2014 SM 2016-09-14
Nationalräkenskaper, detaljerade årsberäkningar 1993–2013 SM 2015-09-11

Aktuellt

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Nationalräkenskaper

E-post
nrinfo@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/nr0103