Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Nästa publicering: 2021-12-16

Statistiken beskriver utvecklingen på arbetsmarknaden för Sveriges befolkning i åldern 15–74 år. AKU visar bland annat antal och andel sysselsatta respektive arbetslösa per månad, kvartal och år. Det är den enda källan med kontinuerliga uppgifter om den totala arbetslösheten och står för det officiella arbetslöshetstalet.

Information gällande grundtabellerna

Grundtabell 11, Fast och tidsbegränsat anställda fördelade efter kön och facklig organisation, korrigeras för januari-december 2020, kvartal 1-4 2020 samt år 2020. Korrigeringen gör att fackförbundet Akavia förs till centralorganisationen SACO i stället för till gruppen Övriga centralorganisationer.

Information gällande rekryteringstabellerna

På grund av bristfälligt svarsunderlag kommer vi inte publicera några rekryteringstabeller för 3:e kvartalet 2021. Rekryteringstabeller för 4:e kvartalet 2021 kommer att publiceras i januari 2022.

Information kring publiceringen av AKU januari 2021 - ny ramlag

2021-02-23

Från och med den 1 januari 2021 anpassas AKU till EU:s nya ramlag (förordning 2019/1700) för den sociala statistiken. Läs mer här om vad införandet av den nya ramlagen innebär för AKU:

Information om införande av ny ramlag 2021 i AKU

Ny blankett AKU 2021-01-14 (pdf)

Nyckeltal för Sverige

Arbetskraftstalet

73,1 %

Referenstid: oktober 2021

Arbetslöshet

7,6 %

Referenstid: oktober 2021

Sysselsatta av befolkningen

67,5 %

Referenstid: oktober 2021

Arbetskraftstalet (säsongrensat och utjämnat)

74,2 %

Referenstid: oktober 2021

Arbetslöshet (säsongrensat och utjämnat)

8,7 %

Referenstid: oktober 2021

Sysselsatta av befolkningen (säsongrensat och utjämnat)

67,8 %

Referenstid: oktober 2021

Statistiknyheter

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) – Tema: Sysselsättning bland flyktingar och deras anhöriga

2021-11-23

Sysselsättningsgraden bland flyktingar och deras anhöriga i åldrarna 20-64 år uppgick 2019 till 59,9 procent. Det kan jämföras med 77,3 procent bland övriga utrikes födda och 86,2 procent bland inrikes födda. Inom gruppen flyktingar och deras anhöriga var skillnaden mellan män och kvinnor större jämfört med övriga grupper. För de med längre vistelsetid var sysselsättningsgraden högre och skillnaden mellan könen mindre. Rapporten visar även att utbildning och hemmaboende barn är relevanta faktorer för sannolikheten att vara sysselsatt, framförallt för kvinnor.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Arbetskraftsundersökningarna – Tema: Sysselsättning bland flyktingar och deras anhöriga 2019 SM 2021-11-23
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) – Tema: Arbetsmarknaden under coronapandemin SM 2021-04-21
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 2020 SM 2021-03-04
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) – Tema: Övertid och mertid 2005-2019 SM 2020-06-09
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) – Tema: Utvecklingen för tidsbegränsat anställda 2005-2019 SM 2020-03-31
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 2019 SM 2020-02-20
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) – Tema: Arbetstidens förläggning 2008 - 2018 SM 2019-10-01
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) – Tema: Arbetsmarknaden under 2018 för personer som hade hemmaboende barn under 12 år SM 2019-06-11
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) – Tema: Arbetsmarknadssituationen för flyktingar och flyktinganhöriga 2010–2018 SM 2019-03-05
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 2018 SM 2019-02-21
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), 4:e kvartalet 2018 SM 2019-02-12
Jämförande studie AKU och Af 2016 – Arbetslöshetstid i Arbetskraftsundersökningarna (AKU) och tid utan arbete på Arbetsförmedlingen (Af) Rapport 2018-11-13
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 3:e kvartalet 2018 SM 2018-11-06
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) – Tema: Ungas situation på arbetsmarknaden 2016 SM 2018-10-02
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 2:a kvartalet 2018 SM 2018-08-28
Sysselsatta och arbetade timmar i AKU och NR. Bakgrundsfakta – arbetsmarknad och utbildning 2016:1 Rapport 2018-07-18
Employed and hours worked in Labour Force Surveys and National Accounts. Background Facts – Labour and Education Statistics 2016:1 Rapport 2018-07-11
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) – Tema: Personer i åldern 20–64 år ofrivilligt utan arbete, 2005–2017 SM 2018-05-31
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 1:a kvartalet 2018 SM 2018-05-17
Over- and undercoverage in the Labour Force Survey (LFS) – a register-based study Rapport 2018-04-23
Analysis on nonresponse bias for the Swedish Labour Force Surveys (LFS) Rapport 2018-04-23
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 2017 SM 2018-02-22
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), 4:e kvartalet 2017 SM 2018-02-13
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) – Tema: Arbetslösa som avvaktar ett arbete SM 2018-01-30
Arbetskraftsundersökningarna – Tema: Arbetsmarknaden för personer med låg utbildning 2005–2016 SM 2017-11-21
Arbetskraftsundersökningarna 3:e kvartalet 2017 SM 2017-11-07
Arbetskraftsundersökningarna – Tema: Arbetade timmar SM 2017-09-11
Arbetskraftsundersökningarna 2:a kvartalet 2017 SM 2017-08-24
Bakgrundsfakta: Över- och undertäckning i Arbetskraftsundersökningarna (AKU) – en registerbaserad studie Rapport 2017-05-31
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) – Tema: Arbetsmarknaden för unga under sommarmånaderna SM 2017-05-26
Bakgrundsfakta: Analys av bortfallsbias avseende Arbetskraftsundersökningarna (AKU) Rapport 2017-05-24
Arbetskraftsundersökningarna 1:a kvartalet 2017 SM 2017-05-15
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) – Tema: Latent arbetssökande 2005–2016 SM 2017-02-24
Arbetskraftsundersökningarna 2016 SM 2017-02-23
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), 4:e kvartalet 2016 SM 2017-02-13
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) – Tema: Sysselsatta efter näringsgren 2006–2015 SM 2016-11-22
Arbetskraftsundersökningarna – Tema: Arbetsmarknadssituationen för heltidsstuderande 2005–2015 SM 2016-09-20
Jämförande studie AKU och Af 2015 SM 2016-06-30
Sysselsatta och arbetade timmar i AKU och NR Rapport 2016-06-22
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) – Tema: Mäns och kvinnors arbetsmarknad åren 2001–2016 SM 2016-05-26
Arbetskraftsundersökningarna – Tema: Arbetsmarknadssituationen för migranter och deras barn 2014 SM 2016-03-01
Arbetskraftsundersökningarna – Tema: Undersysselsatta 2005–2014 SM 2015-11-17
Arbetskraftsundersökningarna – Tema: Frånvaromönster – annorlunda under mästerskap? SM 2015-09-22
Bakgrundsfakta: Bortfallsmönster i AKU Rapport 2015-09-03
Background facts: Measurement errors study in the Swedish labour force surveys Rapport 2015-08-24
Background facts: Estimating household-related parameters in the Swedish LFS – theory and practice Rapport 2015-08-12
Arbetskraftsundersökningarna – Tema: Den regionala arbetsmarknaden och flyttar över länsgränserna SM 2015-05-26
Background facts: Flow statistics – an early indicator of turning points on the labour market? Rapport 2015-04-30
Arbetskraftsundersökningarna – Tema: Utvecklingen av tidsbegränsat anställda SM 2015-02-24
Arbetskraftsundersökningarna – Tema: Övergången från arbete till pension 2012 SM 2014-11-18
Arbetskraftsundersökningarna – Tema: Utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden sedan finanskrisen SM 2014-09-02
Arbetskraftsundersökningarna – Tema: Utrikes föddas arbetsmarknadssituation 2005–2013 SM 2014-06-11
Arbetskraftsundersökningen 4:e kvartalet 2013 – Tema: Det outnyttjade arbetskraftsutbudet, 2001–2013 SM 2014-02-25
Bakgrundsfakta: Metod för estimation vid sammanslagning av urval med olika design i arbetskraftsundersökningarna Rapport 2014-02-13
Arbetskraftsundersökningen 3:e kvartalet 2013 – Tema: Risker för långtidsarbetslöshet SM 2013-11-25
Arbetskraftsundersökningen 2:a kvartalet 2013 – Tema: Sysselsättningens och arbetskraftsdeltagandets utveckling i Europa SM 2013-09-17
Bakgrundsfakta: Arbetskraftsundersökningarnas (AKU) och Arbetsförmedlingens (AF) arbetslöshetsstatistik – En jämförande studie Rapport 2013-09-12
Bakgrundsfakta: Deltidssysselsatta arbetssökande Rapport 2013-08-27
Bakgrundsfakta: Länkning av centrala serier i Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 1970–1986 Rapport 2013-08-27
Background facts: Part-time employed job seekers Rapport 2013-08-27
Arbetskraftsundersökningen 1:a kvartalet 2013 – Tema: Ungdomsarbetslöshet – En europeisk jämförelse SM 2013-06-05
Background facts: Revising Surveys – Linking Old and New Data Rapport 2013-05-23
Background facts: Youth unemployment – comparability in statistics between a number of European countries Rapport 2013-05-23
Background facts: Consistent Seasonal Adjustment Rapport 2013-05-23
Bakgrundsfakta: Ungdomsarbetslöshet – jämförbarhet i statistiken mellan ett antal europeiska länder Rapport 2013-04-02
Arbetskraftsundersökningen 4:e kvartalet 2012 – Tema: Arbetad tid 2012 – Hur mycket arbetar vi och när? SM 2013-02-26
Background facts: Linking a system of time series, Recalculation of Labour Force Surveys 1987–1992 Rapport 2012-12-18
Background facts: Actual Hours Worked in the Swedish LFS – Four articles Rapport 2012-12-10
Arbetskraftsundersökningen 3:e kvartalet 2012 – Tema: Utvecklingen för personer ej i arbete 2005–2012 SM 2012-11-20
Arbetskraftsundersökningen 2:a kvartalet 2012 – Tema: Hur mycket jobbar vi i Sverige? SM 2012-09-18
Arbetskraftsundersökningen 1:a kvartalet 2012 – Tema: Personer utanför arbetskraften i åldern 15–74 år SM 2012-05-29
Arbetskraftsundersökningen 4:e kvartalet 2011 – Tema: Sysselsättning och arbetad tid i konjunkturförloppet SM 2012-02-23
Bakgrundsfakta: Urvals- och estimationsförfarandet i de svenska arbetskraftsundersökningarna (AKU) 2005– Rapport 2011-11-25
Arbetskraftsundersökningen 3:e kvartalet 2011 – Tema: Långtidsarbetslöshet bland personer i åldern 15–74 år SM 2011-11-15
Bakgrundsfakta: Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 50 år – Fyra forskarperspektiv på arbetsmarknaden Rapport 2011-09-30
Background facts: Recruitment Statistics from the Swedish Labour Force Surveys Rapport 2011-09-26
Arbetskraftsundersökningen 2:a kvartalet 2011 – Tema: Arbetsmarknaden för personer i åldern 20–64 år SM 2011-08-30
Bakgrundsfakta: Basic principles for Labour Force Surveys (LFS) and labour market statistics Rapport 2011-06-22
Arbetskraftsundersökningen 1:a kvartalet 2011 – Tema: Externrekryterade 2005–2011 SM 2011-05-24
Arbetskraftsundersökningen 4:e kvartalet 2010 med Temadel: Arbetsmarknaden ur ett regionalt perspektiv 2001–2010 SM 2011-02-21
Bakgrundsfakta: Rekryteringsstatistik från Arbetskraftsundersökning (AKU) Rapport 2010-12-09
Bakgrundsfakta: Principiella grunder för Arbetskraftsundersökningarna (AKU) och arbetsmarknadsstatistiken Rapport 2010-05-25
Arbetskraftsundersökningen 1:a kvartalet 2010 – Tema: Hur två kriser påverkade arbetsmarknaden SM 2010-05-25
Arbetskraftsundersökningen 4:e kvartalet 2009 – inkl. Tema: Undersysselsatta SM 2010-02-23
Arbetskraftsundersökningen 3:e kvartalet 2009 – Tema: Utrikes föddas arbetsmarknadssituation 2008 SM 2009-11-25
Arbetskraftsundersökningen 2:a kvartalet 2009 – inkl. Tema: Att jämföra ungdomsarbetslösheten i Europa SM 2009-08-20
Arbetskraftsundersökningen 1:a kvartalet 2009 – inkl. Tema: Ungdomsarbetslöshet SM 2009-05-07
Bakgrundsfakta: Flow Statistics from the Swedish Labour Force Survey Rapport 2005-12-05
Bakgrundsfakta: Flödesstatistik från AKU Rapport 2005-11-16
Visa äldre rapporter (150)

Aktuellt

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aku@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/am0401