Till innehåll på sidan

Grundskolan: slutbetyg

Lämna uppgifterna

Logga in

På uppdrag av Skolverket genomför Statistiska centralbyrån (SCB) en insamling av slutbetygen i grundskolans årskurs 9. Undersökningen omfattar elever som har avslutat grundskolan i kommunala och fristående skolor samt svenska skolor i utlandet.

Uppgifter ska lämnas för samtliga elever i årskurs 9 förutom:

  • Elever inskrivna i särskolan
  • Integrerade särskoleelever som får enstaka grundskolebetyg
  • Upplästa betyg till exempel genom sommarskola

Instruktioner

Du kan antingen lämna uppgifterna via text- eller Excelfil. Väljer du att använda dig av Excel ska du använda dig av mallen nedan. Tänk på att spara mallen till egen dator innan du börjar fylla i uppgifter.

Excelmallar

Excellmall AK 9 (xlsx)

Rapportering av elever  (inklusive nyanlända elever)

När eleverna får slutbetyg i årskurs 9 förväntas de ha fått undervisning och betyg i samtliga ämnen. Läraren ska sätta betyg även om undervisning varit mycket begränsad. Elevens kunskaper ska då bedömas mot samtliga delar av ämnets kunskapskrav för årskurs 9. Det finns, i skolans författningar, inget stöd för hur skolan ska hantera en situation där en elev ska få slutbetyg i årskurs 9 och inte har fått någon undervisning i något eller flera ämnen.

Som betyg ska någon av beteckningarna A, B, C, D, E eller F användas. Om det saknas underlag för bedömning av en elevs kunskaper i ett ämne på grund av elevens frånvaro, ska betyg inte sättas i ämnet. Detta anges med kod 9. Om ett ämne inte har lästs på grund av anpassad studiegång eller anpassad timplan enligt 3 kap. 12 § och 12 h § skollagen (2010:800) så anges det med kod 3.

För mer information om bedömning av nyanlända elever se Skolverkets webbplats om ämnet. 

Alla elever som har gått om årskurs 9 ska rapporteras tillsammans med övriga elever i årskurs 9 i text- eller Excelfil. Det är inte längre aktuellt att rapportera elever som gått om årskurs 9 i separat Excelfil.

Nyanlända och betyg hos Skolverket

Moderna språk

Moderna språk kan läsas både inom ramen för språkval och inom ramen för elevens val. För moderna språk finns giltiga språkkoder som hämtas från internationell språkstandard (ISO 639-3). Det är dessa koder som används i insamlingen av moderna språk. 

Elever som läser alternativ till moderna språk inom ramen för språkval respektive inom ramen för elevens val, har undervisning enligt kursplanen för modersmål, svenska som andraspråk, svenska, engelska eller teckenspråk.[1] Det görs ingen rapportering av alternativt ämne i insamlingen för betyg i moderna språk. 

M1 Moderna språk inom ramen för elevens val (ämnet finns endast i grundskolan, specialskolan och sameskolan)

M2 Moderna språk inom ramen för språkval (ämnet finns endast i grundskolan, specialskolan och sameskolan) 

[1] 10 kap. 4 § skollagen och 9 kap. 5–8 §§ skolförordningen (2011:185).

Dokument

Språkkoder (xlsx)

Till systemleverantörer

Datafilsbeskrivning (xlsx)

Tidsplan

Brev med inloggningsuppgifter skickas under maj månad.

Sista insändningsdatum är 18 juni 2021.

Vanliga frågor

Vilket betyg eller betygskod skall vi ange för de elever som inte läst alla ämnen?

Om en elev saknar betyg i något/några obligatoriska ämnen så kodas det med siffran 9 (bedömningsunderlag saknas, (-) i betygskatalogen). Undantag är elever med anpassad studiegång eller anpassad timplan enligt 3 kap. 12 § och 12 h § skollagen (2010:800) som kodas med siffran 3. I tabellframställningen kommer dock elever med anpassad studiegång eller anpassad timplan behandlas som tidigare och en 3:a kommer att räknas som att eleven ej uppnått målen.

Hur ska man rapportera när elev läst alternativ till moderna språk inom ramen för språkval eller inom ramen för elevens val?

Betyg i alternativt ämne, tex. svenska, svenska som andra språk , engelska eller teckenspråk, som elev läst inom ramen för språkval eller inom ramen för elevens val ska inte rapporteras. Istället ska kod 2 anges, dvs. Ej betygssatt i ej obl. ämne. Språkkod ska inte anges utan lämna fält blankt.

Ska elever från särskolan, som är integrerade i en grundskoleklass, tas med?

Nej, endast de elever som är inskrivna i grundskolan berörs. Kontrollera särskilt att inte integrerade särskoleelever som får enstaka grundskolebetyg kommer med i filen.

Varför får vi fel när vi klistrar in data i Excelmallen?

När man klistrar in uppgifter i Excel måste man använda funktionen klistra in special (högerklicka, välj sedan ”Klistra in special” och markera Text eller Värden).

Vad ska anges för ämnet OVR (övrigt ämne)?

OVR står för ”övrigt ämne”, det vill säga dans i förberedande dansutbildning och judiska studier. De skolor som inte har dessa ämnen ska fylla i värde 2 eller lämna blankt.

Ta del av den färdiga statistiken

Statistik om betygsresultat publiceras på Skolverkets webbplats och i databaserna SIRIS och Jämförelsetal.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och Skolverkets föreskrift (SKOLFS 2011:142).

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Samråd har skett med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Öppettider:
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Skriv undersökningens namn i e-postens ämnesrad
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/ak9