Till innehåll på sidan

Om äldre och digitaliserad statistik

Senast uppdaterad: 2019-06-03

Information om hur digitaliseringen av äldre statistik gjorts och hur du kan använda den.

Användarvillkor

Filerna är fritt tillgängliga. Det är tillåtet att kopiera och på annat sätt mångfaldiga innehållet. Om du citerar, var god uppge källan på följande sätt: Källa: SCB + publikationens titel.

Om den historiska statistiken

Sverige har framställt statistik mycket länge. Redan 1749 genomfördes den första folk­räkningen. Sverige är jämte Finland, som då var svenskt, det enda land som har samman­hängande upp­gifter om sin befolk­ning så långt tillbaka i tiden.

Kungl. kommissionen över tabellverket (Tabell­kommissionen) började trycka Sveriges officiella statistik i början av 1800‑talet. Utgiv­ningen delades in i nio ämnes­serier, som när SCB bildats 1858 fort­satte i serien Bidrag till Sveriges officiella statistik (BiSOS).

1911 började statistiken från olika områden att samlas i bokserien Sveriges officiella statistik (SOS), som ersatte BiSOS.

Om annan äldre statistik

I tillägg till det digitaliserade materialet finns också rapporter och publikationer äldre än 2016 under området äldre statistik.

Om digitaliseringsarbetet

SCB arbetar sedan 2007 med digitalisering av äldre tryckta statistiska publikationer.

All viktigare officiell statistik från 1800-talet och den av publiken mest efterfrågade statistiken är nu digitaliserad. Digitaliseringen av 1900-talets officiella statistik är påbörjad.

Urval

Bland alla SCB:s egna publikationer samt statistik som ingår i Sveriges officiella statistik väljs det enligt SCB:s Statistikservice mest efterfrågade materialet ut för digitalisering.

Strukturering

De tryckta förlagorna slås samman eller delas upp till lämpliga helheter och storlekar. En sådan färdigindelad helhet bildar en innehållslig digital enhet, en digienhet, i det nya digitala mediet. Pdf är det vanliga filformatet för våra digienheter. 

Komplettering

Exemplar som valts ut som förlaga kompletteras till en så fullständig och korrekt fil som möjligt genom att lägga till rättelser som kommit till i efterhand, och genom att kombinera olika sidor från olika exemplar, ibland inlånat från annat bibliotek, när så krävs.

Metadata som tillförs

Dokumentegenskaper med fullständig titel, SCB:s ämnesord, utgivningsår, täckningstid (det vill säga den tid statistiken avser), inledningssida med specifik urn:nbn:se:scb-… för varje digienhet, och redovisning av publikationens föregångare och efterträdare samt eventuella relaterade översiktsverk.

Navigeringshjälpmedel tillfogas

Bokmärken ner till lägsta rubriknivå, innehållsförteckningar länkas, tabellförteckningar som saknas konstrueras och länkas, OCR tolkning av text för fritextsökning.

Tabellerna är inte OCR tolkade på grund av risken för fel i siffermaterialet, men tabelltitlarna är OCR tolkade.