Till innehåll på sidan

Hög utbildning går i arv

Publicerad: 2016-03-07

Det finns ett tydligt samband mellan föräldrars och barns utbildning. Barn till högutbildade blir oftare själva högutbildade. Bland exempelvis läkare och civilingenjörer har många valt samma utbildning som någon förälder.

Föräldrarnas utbildningsnivå har betydelse för om deras barn skaffar sig en högre utbildning. Andelen som skaffar sig en eftergymnasial utbildning är högst för dem med två högutbildade föräldrar och lägst för dem vars föräldrar har förgymnasial utbildning. 80 procent av dem med två högutbildade föräldrar har själva har en eftergymnasial utbildning, jämfört med 25 procent om ingen förälder har gymnasial utbildning.

Barn till högutbildade har ofta själva hög utbildning

Andel inrikes födda med eftergymnasial utbildning efter födelseår och föräldrars utbildningsnivå

Stapeldiagram över andel inrikes födda med eftergymnasial utbildning efter födelseår och föräldrars utbildningsnivå

Under lång tid har ungefär samma andel av barnen till föräldrar med en viss utbildningsnivå skaffat sig högre utbildning. Högst är andelen om båda föräldrarna är högutbildade.

Det är liten skillnad mellan olika åldersgrupper. För dem som föddes under åren 1960–1964 är andelen högutbildade lägre än för dem som är några år äldre eller yngre, oberoende av föräldrarnas utbildning. Det beror på att det föddes många barn under dessa år och att den högre utbildningen inte byggdes ut i den takt som skulle ha behövts för att skapa utbildningsplatser åt en lika stor andel av en årskull som tidigare.

För vissa utbildningar är det vanligt att barn väljer samma typ av utbildning som föräldrarna. Det gäller exempelvis civilingenjörer och läkare. Av 4 600 inrikes födda läkare i åldern 30–34 år är det drygt 23 procent som har minst en förälder som är läkare och av 15 500 civilingenjörer i åldern 30–34 år är det mer än 14 procent som har en förälder som är civilingenjör. Som jämförelse har 2 procent av samtliga 30–34-åringar någon förälder med läkarutbildning och knappt 3 procent någon förälder med civilingenjörsutbildning.

Var fjärde ung läkare har en förälder som är läkare

Andel inrikes födda 30–34-åringar med viss utbildning som har minst en förälder med samma typ av utbildning

Stapeldiagram över andel inrikes födda 30–34-åringar med viss utbildning som har minst en förälder med samma typ av utbildning

Trots att bara 2 procent av alla 30–34-åringar har en förälder med läkarutbildning är det 23 procent av de läkarutbildade som har en förälder med läkarutbildning.

Även bland tandläkare och sjuksköterskor är det större andel än genomsnittet som har föräldrar med samma utbildning. Det är 12 procent av unga tandläkare som har en förälder som också är tandläkare och 13 procent av sjuksköterskorna i åldern 30–34 år har någon förälder som är sjuksköterska.

Många som har forskarutbildning har också föräldrar med sådan utbildning. Av forskarutbildade i åldern 30–34 år är det 13 procent som har minst en förälder med forskarutbildning medan ungefär 2 procent av samtliga 30–34-åringar har någon förälder med forskarutbildning.

Högre allmän utbildningsnivå i Sverige

Under lång tid har den allmänna utbildningsnivån i befolkningen stigit och i åldern 30–34, där de flesta hunnit fullfölja sin utbildning, är det nu 59 procent av kvinnorna och 42 procent av männen som har en eftergymnasial utbildning. Av deras föräldrar är det ungefär en tredjedel som har eftergymnasial utbildning, men eftersom det är vanligt att bara en av föräldrarna har eftergymnasial utbildning är det ungefär 45 procent som har minst en förälder med eftergymnasial utbildning.

Andelen som har högre utbildning än någon av föräldrarna minskar successivt samtidigt som andelen som har lägre utbildning än den högst utbildade föräldern ökat. Bland dagens 30–34-åringar är det en fjärdedel som har högre utbildning än någon av föräldrarna och en femtedel har lägre utbildning än den högst utbildade föräldern. Trenden pekar mot att det snart är lika vanligt att ha lägre utbildning som att ha högre utbildning än någon av föräldrarna.

Allt färre har högre utbildning än sina föräldrar

Utbildningsnivå för inrikes födda i förhållande till den förälder som har högst utbildning, efter födelseår

Stapeldiagram över utbildningsnivå för inrikes födda i förhållande till den förälder som har högst utbildning, efter födelseår

När den allmänna utbildningsnivån stigit har det blivit mindre vanligt att ha högre utbildning än någon av föräldrarna.

I åldersgruppen 60–74 år är det få som haft högutbildade föräldrar och det är mer än hälften som har högre utbildning än någon av föräldrarna, medan det är färre än var tionde som har lägre utbildning. I och med att föräldragenerationen fått högre utbildning har alltså andelen som skaffat sig högre utbildning än någon av föräldrarna minskat från ungefär hälften till en fjärdedel trots att den allmänna utbildningsnivån är högre i den yngre generationen.

Fakta

Vad man bedömer som högre eller lägre utbildning beror i hög grad på hur man jämför äldre och yngres utbild­ningar. Här har utbild­ningarna delats in i tre grupper där den lägre gruppen motsvarar främst folk­skola, real­skola, flick­skola eller grund­skola.

Mellan­gruppen omfattar gymnasie­utbild­ningar inklusive de två­åriga gymnasie­utbild­ningar som fanns fram till år 1996 medan gruppen med högre utbild­ning omfattar dem som har minst ett års efter­gymnasial utbild­ning. De uppgifter som redo­visas i artikeln gäller personer som är födda i Sverige. Det beror på att uppgift om för­äldrars utbild­ning saknas för de flesta utrikes födda.

Uppgifterna avser befolk­ningen den 31 december 2014. För­äld­rarnas utbild­ning avser samma tidpunkt om de inte avlidit eller utvandrat. I andra hand används senast kända uppgift i registret över befolk­ningens utbild­ning, folk- och bostads­räkningen 1990 eller folk- och bostads­räkningen 1970.

Kontakt

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Etiketter